UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2005/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 27 tháng 9 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO CÁNBỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG CÔNG TÁC TẠI MIỀN NÚI VÀ HẢI ĐẢO KHU VỰC 2 VÀ 3

UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;

Căn cứLuật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Namthông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứNghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật Ngân sách;

Căn cứNghị quyết số 10/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dântỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp thứ 4;

Theo đềnghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quy định chế độ trợ cấp cho cán bộ công chức,viên chức đang công tác tại miền núi và hải đảo khu vực 2 và 3 như sau:

1. Cán bộcông chức, viên chức (kể cả cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã) được hưởngtrợ cấp theo mức 50.000 đồng/người/tháng. (Cán bộ, công chức ngành Giáo dục -đào tạo và Y tế không hưởng mức này)

2. Cán bộcông chức, viên chức ngành Giáo dục - đào tạo và Y tế được hưởng trợ cấp theomức 100.000 đồng/người/tháng;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày ký và thay thế Quyết định số 1361/QĐ-UB ngày 10/6/1997 của UBND tỉnh KhánhHoà về việc trợ cấp thêm ngoài lương cho cán bộ, giáo viên, công nhân viênngành Giáo dục - Đào tạo và Y tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh,thànhphố Nha Trang và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi