ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎĐIỂM A, B KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2005/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 38/NĐ-CP ngày17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTHXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của liên Bộ Công an – Lao động – Thương binh và Xã hội- Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006của Chính phủ về bảo vệ dân số;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 476/TTr-SNV ngày 06tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.Bãi bỏ điểm a, b khoản 1 Điều 1 Quyết định số06/2005/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2005 củaỦy ban nhân dân tỉnh vềviệc quy định tổ chức, nhân sự và chế độ chính sách đối với lực lượng bảo vệ dânphố, dân phòng ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố.

Điều 2.Giao Công an tỉnh hướng dẫn về tổ chức, nhân sự,của lực lượng bảo vệ dân phố tại các địa phương trên địa bàn tỉnh theo Nghịđịnh số 38/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố vàThông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTHXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 củaliên Bộ Công an – Lao động – Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn thựchiện Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về bảo vệ dânphố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh