UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Về việc bố trí cán bộ chuyên trách dân số – kế hoạch hóa gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Dân số ngày 22/01/2003 và Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số ngày 27/12/2008;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày04/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT- BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hoá gia đình ở địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh Nghệ An về bố trí cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1702/TTr-SYT ngày 27/9/2012, của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 1208/BCTĐ-STP ngày 20/9/2012 về việcbố trí cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bố trí cán bộ chuyên trách dân số – kế hoạch hóa gia đình xã, phường, thị trấn

1. Bố trí mỗi Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) 01 cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình (gọi tắt là DS-KHHGĐ) cấp xã; làm việc tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã;

2. Cán bộ chuyên trách dân số- kế hoạch hoá gia đình cấp xã được tuyển dụng phải có đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư số 05/2008/TT- BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hoá gia đình ở địa phương; Uu tiên tuyển dụng những người hiện đang là cán bộ không chuyên trách dân số - kế hoạch hoá gia đình cấp xã theo Nghị quyết số 314/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xã được hưởng mọi quyền lợi, chế độ, chính sách như cán bộ Trạm y tế cấp xã. Đối với những người là cán bộ không chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xã được tuyển dụng, được xem xét tính thời gian thâm niên để xếp lương phù hợp.

Điều 2. Giải quyết chế độ đối với cán bộ không chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xã phải nghỉ việc do không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

Hỗ trợ 01 tháng lương theo mức lương tối thiểu hiện hành cho mỗi năm công tác trong ngành dân số - kế hoạch hoá gia đình đối với cán bộ không chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xã đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có đủ 1 năm (12 tháng) trở lên làm công tác DS-KHHGĐ cấp xã;

- Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực để tuyển dụng thành cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xã.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ:

a) Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn của cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xã trên cơ sở Thông tư số 05/2008/TT- BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế công tác DS-KHHGĐ tại cơ sở;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục DS-KHHGĐ thực hiện việc tuyển dụng cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ theo đúng các quy định hiện hành. Thẩm định hồ sơ và thực hiện việc chi trả chế độ hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xã phải nghỉ việc do không đủ điều kiện, năng lực, tiêu chuẩn tuyển dụng;

2. Giao Sở Tài chính căn cứ số lượng biên chế được tuyển dụng để bố trí kinh phí thực hiện và kinh phí chi trả chế độ hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xã phải nghỉ việc do không đủ điều kiện, năng lực, tiêu chuẩn tuyển dụng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Tài Chính; Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Đức Phớc