UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2014/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 93/2009/QĐ-UBND NGÀY 07/10/2009 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC VỰC MẤU TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 14/7/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống thiên tai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3019/TTr-SNNCCTL ngày 08/10/2014; ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1658/BCTĐ-STP ngày 20/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy trình vận hành và điều tiết Hồ chứa nước Vực Mấu tỉnh Nghệ An như sau:

1. Sửa đổi Điều 3 của Quyết định 93/2009/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 của UBND tỉnh Nghệ An thành:

"Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An; Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này”.

2. Sửa đổi tên “Công ty Thủy lợi Bắc Nghệ An” trong các nội dung tại Quy trình kèm theo Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND thành “Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An”.

3. Sửa đổi Khoản 2, Điều 1 của Quy trình:

“2. Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013.”

4. Sửa đổi Khoản 1, Điều 8 của Quy trình:

"1. Khi mực nước hồ đạt + 22,72m và đang lên, công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An phải vận hành tối đa tràn xả lũ, thông báo kịp thời cho UBND thị xã Hoàng Mai và UBND huyện Quỳnh Lưu biết để triển khai ngay phương án bảo vệ vùng hạ du hồ chứa, báo cáo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân tỉnh”.

5. Sửa đổi Điều 14 của Quy trình:

“Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An phải thu thập, quan trắc, đo đạc, lập sổ theo dõi mực nước, lượng mưa và các yếu tố khí tượng thủy văn khác theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8304:2009 và TCVN 8414:2010”.

6. Sửa đổi tiêu đề Điều 18 của Quy trình:

“Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai và Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu”.

7. Sửa đổi Khoản 3, Điều 18 của Quy trình:

“3. Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai là Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão công trình hồ chứa nước Vực Mấu”.

8. Sửa đổi địa điểm xây dựng: Tại Phụ lục I. Giới thiệu tổng quan về công trình thủy lợi Vực Mấu của Quy trình:

“Công trình hồ chứa nước Vực Mấu có khu vực đầu mối ở xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, khu vực lòng hồ ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Quy trình vận hành và điều tiết Hồ chứa nước Vực Mấu, tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An; Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng