HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 77-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHUYỂN THỊ XÃ GÒ CÔNG THUỘC TỈNH TIỀN GIANG THÀNH THỊ TRẤN GÒ CÔNG THUỘCHUYỆN GÒ CÔNG CÙNG TỈNH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiếnpháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ.
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩnviệc chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công thuộchuyện Gò Công cùng tỉnh.

Điều 2. – Ban tổ chức củaChính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này.

TM. HỘI ĐỒNG CHINH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng