HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 77-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP CÔNG TRÌNH IV THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng Chính phủ ngày 14/7/1960;
Căn cứ vào Nghị định số 158-CP ngày 04/7/1974 của Hội đồng Chính phủ quy địnhcơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thành lập xínghiệp liên hợp công trình IV trực thuộc Bộ Giao thông vận tải,

Điều 2: Xí nghiệp liênhợp công trình IV có nhiệm vụ xây dựng các công trình Giao thông vận tải ở cáctỉnh thuộc Nam bộ (B2 cũ).

Xí nghiệp liên hợp công trình IVlà tổ chức sản xuất kinh doanh, hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, có tưcách pháp nhân và được sử dụng con dấu riêng.

Trụ sở của xí nghiệp liên hợpcông trình IV đóng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Xí nghiệp liênhợp công trình IV do một giám đốc phụ trách và có các phó giám đốc giúp việc.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thôngvận tải quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của xí nghiệpliên hợp công trình IV trên cơ sở biên chế gọn nhẹ, và hoạt động có hiệu quảthiết thực.

Điều 4: Đồng chí Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải và thủ trưởng các cơ quan có liên quan có tráchnhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh nghị