HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77-HĐBT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 77-HĐBT NGÀY 15-7-1983 VỀ VIỆC CHIA XÃ ĐỒNG QUẶNG THÀNH HAI XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ ĐỒNG LÂM VÀ XÃ ĐỒNG SƠN THUỘC TỈNH HUYÊN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Chia xã Đồng Quặng thành hai xã lấy tên là Đồng Lâm và xã Đồng Sơn thuộc huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Địa giới xã Đồng Lâm ở phía bắc giáp xã Đồng Sơn, phía nam giáp các xã Dân Chủ, Sơn Dương và Thống Nhất, phía đông giáo xã Vũ Oai, phía tây giáp xã Tân Dân và xã Dân Chủ.

Địa giới xã Đồng Sơn ở phía bắc giáp xã Minh Cầm của huyện Ba Chẽ, phía nam giáp xã Đồng Lâm, phía đông giáp xã Kỳ Thượng, phía tây giáp xã Long Sơn và xã Đồng Liễu của huyện Sơn Động, tỉnh Hà Bắc.

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)