BỘ XÂY DỰNG
--------------------

Số: 77/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển lãm quốc tế “Công nghệ xây dựng”

-------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Công văn số: 58/BKHCN-CNN ngày 11/01/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Công văn số 12/XTTM-QLXTTM ngày 06/01/2012 của Bộ Công Thương; Công văn số 29/BGTVT-KHCN ngày 3/1/2012 của Bộ Giao thông vận tải; Công văn số 62/BNN-XD ngày 9/1/2012 về việc cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo Triển lãm quốc tế Công nghệ xây dựng VIETCONSTECH 2012;

Xét Tờ trình số 453/GĐ-CQM ngày 22/08/2011 của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng về việc tổ chức triển lãm quốc tế “Công nghệ xây dựng”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức triển lãm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Triển lãm quốc tế “Công nghệ xây dựng” gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

>> Xem thêm:  Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

1. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Phó trưởng ban thường trực;

3. Ông Bùi Trung Dung, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Phó trưởng ban;

4. Ông Lê Anh Dũng, Chánh Văn phòng, Bộ Xây dựng, Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Đình Hậu, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy viên;

7. Bà Lê Hoàng Oanh, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương, Ủy viên;

8. Ông Hoàng Tuấn, Phó Cục trưởng Cục quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy viên;

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Trưởng ban Ban thi đua khen thưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên;

10. Ông Trần Hữu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy viên;

>> Xem thêm:  Cách thức hợp pháp hóa phần đất dôi dư không có trên sổ đỏ ? Có phải nộp tiền thuế đất hay không ?

11. Ông Hoàng Quang Nhu, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Ủy viên;

12. Bà Nguyễn Thị Bích Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng, Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Hùng Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin – Bộ Xây dựng, Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng biên tập Báo Xây dựng, Bộ Xây dựng, Ủy viên;

15. Ông Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam, Ủy viên thư ký.

Điều 2. Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thành lập, phân công, chỉ đạo Ban Tổ chức; xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức triển lãm đúng kế hoạch, thời gian quy định và đảm bảo có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Đ/c Thứ trưởng;

- Các Bộ: KHCN, CT, GTVT, NN&PTNT;

- Lưu: VT, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Cao Lại Quang

>> Xem thêm:  Khi nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế ? Nghĩa vụ bồi thường khi chấm dứt hợp đồng ?