ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 77/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ KINH TẾ XÃ HỘI CÁC QUẬNTHUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ Chỉ thị số 212/CT ngày 04-8-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về lập tổng sơđồ phát triển và phân bổ lực lượng sản xuất của Việt Nam thời kỳ 1986 – 2000 vàChỉ thị số 06/CT-UB ngày 07-3-1984 của UBND Thành phố về việc lập sơ đồ chungphát triển và phân bổ lực lượng sản xuất và quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hộiThành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1986-2000;
- Xét yêu cầu tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng quy hoạch tổng thểkinh tế - xã hội các quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;
- Xét đề nghị của Trưởng ban phân vùng kinh tế thành phố và Trưởng ban tổ chứcchánh quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội các quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban chỉ đạo xây dựngquy hoạch tổng thể các quận.

Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạchtổng thể các quận có nhiệm vụ giúp Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo, kiểm tra,đôn đốc các quận, các ngành của thành phố thực hiện các chỉ thị, nghị quyết củaHội đồng Bộ trưởng và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác xây dựng quy hoạchtổng thể kinh tế - xã hội các quận, đảm bảo đạt yêu cầu về chất lượng tiến bộvà hoàn thành đúng thời gian quy định.

Điều 2.- Thành phần Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể cácquận gồm có:

- Trưởng Ban: đ/c Nguyễn VănNam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

- Phó Ban Thường trực: đ/c LêThanh Long, Phó Trưởng Ban Phân vùng kinh tế Thành phố.

- Phó Ban: đ/c Lê Văn Năm, PhóChủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Thành phố, Viện trưởng Viện quy hoạch và kỹthuật xây dựng thành phố.

- Phó Ban: Đ/c Phạm Kiều, PhóChủ nhiệm Ủy ban kế hoạch thành phố.

- Phó Ban: đ/c Bạch Văn Bảy, PhóGiám đốc Sở Lao động thành phố.

Các Ủy viên:

- Phó Giám đốc Sở Công nghiệp.

-Phó Giám đốc Sở Thương nghiệp.

- Phó Giám đốc Sở Ăn uống vàkhách sạn.

- Phó Giám đốc Sở Giao thông vậntải.

- Phó Giám đốc Sở Quản lý nhàđất và CTCC.

- Phó Giám đốc Trung tâm nghiêncứu xuất nhập khẩu.

- Phó Cục trưởng Cục thống kê.

- Phó Tư lệnh trưởng Bộ chỉ huyquân sự thành phố.

Trưởng ban và các Phó ban là bộphận thường trực của Ban chỉ đạo.

Trưởng ban chỉ đạo xây dựng quyhoạch tổng thể các quận có trách nhiệm quy định cụ thể chế độ làm việc của Banchỉ đạo.

Ban phân vùng kinh tế thành phốcử một số chuyên viên, cán bộ giúp Ban chỉ đạo theo dõi, tổng hợp tình hình,làm các bản báo cáo theo quy định cũng như phục vụ cho việc hoạt động, hội họpcủa Ban chỉ đạo.

Điều 3.- Ở mỗi quận được thành lập Tiểu ban chỉ đạo xây dựng quyhoạch tổng thể kinh tế - xã hội quận với thành phần tương ứng Ban chỉ đạo thànhphố để giúp UBND quận chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch xây dựngquy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội quận theo đúng tiến độ và thời gian đã đềra.

Điều 4.- Các đồng chí Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban tổchức chánh quyền thành phố, Trưởng Ban phân vùng kinh tế thành phố, Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận và các đồng chí thành viên Ban chỉđạo xây dựng quy hoạch tổng thể các quận chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh