ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 1997
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI
Về thu các loại lệ phí qua cầu Hồ Kiều đối với người
và phương tiện tại cửa khẩu Lào Cai
__________________
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânUỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 20/3/1996;
Căn cứ vào Nghị quyết HĐND tnh khóa II k họp thứ 5 ngày 21/1/1997;
Xét đềnghị số 59/TT-TC ngày 28/02/1997 của Sở Tài chính vật giá về thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay quy định thu các loại lệ phí qua cầu Hồ Kiều tại cửa khẩu Lào Cai như sau:
1. Đối tượng nộp: Người, phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách qua cửa khẩu Lào Cai.
2. Mức thu:
a) Người xe thô sơ: 2.000đ/người/lượt
b) Xe ô tô chở hàng (trọng tải hàng theo thiết kế xe):
- Xe ô tô dưới 6 tấn: 12.000đ/lượt
- Xe ô tô từ 6 - dưới 9 tấn: 18.000đ/lượt
- Xe ô tô 9 tấn: 30.000đ/lượt
- Xe ô tô 9 tấn phải có giấy phép của ngành Giao thông vận tải, mỗi tấn vượt phải nộp 30.000đ/tấn vượt.
- Xe ô tô (của Trung quốc) đi sâu vào nội địa phải được phép của UBND tỉnh và phải nộp thêm một khoản lệ phí là 50.000đ/một tấn phương tiện vận tải.
c) Xe ô tô chở khách:
- Loại xe dưới 7 chỗ ngồi: 6.000đ/lượt
- Loại xe 8 - 15 chỗ ngồi: 8.000đ/lượt
- Loại xe từ 16 - 25 chỗ ngồi: 12.000đ/lượt
- Loại xe từ 26 - 50 chỗ ngồi: 15.000đ/lượt
- Loại xe trên 50 chỗ ngồi: 20.000đ/lượt.
d) Lệ phí cấp giấy phép vận tải hàng hoá, hành khách qua cửa khẩu Lào Cai: 40.000đ/lần cấp.
3. Cơ quan tổ chức thu:
- Giao cho Sở Giao thông vận tải tổ chức thu các khoản lệ phí qua cầu Hồ Kiều.
4. Quản lý sử dụng:
Khi thu các loại lệ phí qua cầu Hồ Kiều, cơ quan thu phải sử dụng chứng từ thu do ngành thuế phát hành, phải mở sổ sách theo dõi việc thu nộp, sử dụng, phải lập báo cáo quyết toán hàng năm theo chế độ hiện hành.
- Chi phí phục vụ cho công tác thu (lương, bảo hiểm, tiền điện thắp sáng, sửa chữa điện, vệ sinh cầu và các chi phí trực tiếp khác) kể cả thưởng được ngân sách cấp theo dự toán được duyệt tối đa không quá 10% tổng số thu về tiền bán vé qua cầu.
- Các loại chi phí phát sinh trong quản lý phương tiện qua cầu được tính bổ sung (ngoài định mức) vào dự toán hàng hăm của Sở Giao thông vận tải.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Sở Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục thuế, Thủ trưởng các ngành có liên quan chiểu quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng