ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (trên cơ sở hợp nhất các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện vào Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường).

Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên; Văn phòng có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

Văn phòng đăng ký đất đai có các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các quận, huyện; các Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc; có con dấu riêng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai phù hợp với nội dung Quyết định này và các quy định có liên quan.

2. Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, tài chính, cơ cấu tổ chức, nhân sự...; thực hiện quyết toán tài chính và các vấn đề có liên quan theo đúng thủ tục, quy định hiện hành.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 701/QĐ-UB ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống