A/- ĐƯỜNG BỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 770/QĐ-UBND

An Giang, ngày 22 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghịđịnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củacác Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg- TCCV ngày 30tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giaothông Vận tải tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh AnGiang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêutại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặcbãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới đượcban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền vàphải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính docơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết địnhnày hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nướccó thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định nàythì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phảicập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệmchủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết địnhnày. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này không quá 10 ngày kểtừ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tạikhoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chủ trì, phốihợp với Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chínhdo cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tạiQuyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Bộ thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Sở Tư pháp;
- Website tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tin học – VPUBND tỉnh (đăng công báo);
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2014 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang