BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM
-----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

PHÒNG THỬ NGHIỆM TRUYỀN DẪN QUANG (VILAS 285)
Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP QUANG VIỆT NAM VINA-OFC (VINA-OFC.,JSC)
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 (sáu) tháng, báo cáo đột xuất theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHCN (1), VTĐ.15.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC
DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 771/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?

Phòng thử nghiệm Truyền dẫn quang (VILAS 285)
Thuộc: Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam VINA-OFC (VINA-OFC.,Jsc)
Giấy chứng nhận đầu tư số: 0110031000001 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 16/06/2008.
Địa chỉ: Yên Viên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
2. Danh mục được chỉ định:

TT
Phạm vi
Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật
1.
Cáp sợi quang
TCVN 8665:2011
IEC 60793-1-40:2001 (*)
ITU-T G650:2004(*)
IEC 60794-1-2:2003 (*)
2.
Thiết bị truyền dẫn quang
QCVN 2: 2010/BTTTT
ITU-T G821:2002 (*)
ITU-T M2100:2003 (*)
ITU-T M2101:2003 (*)

Ghi chú:
- (*): Theo phạm vi công nhận tại Quyết định số 45/QĐ-CNCL ngày 21/01/2011 của Văn phòng Công nhận chất lượng về việc công nhận phòng thí nghiệm.

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất ? Tranh chấp đất khi xây nhà mới ?