THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 771/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ÔNG NGUYỄN QUANG ĐIỂN, PHÓ GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNGHỈ HƯU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1570/TTr-BNV ngày 01 tháng 06năm 2007;
Để thực hiện chính sách cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ÔngNguyễn Quang Điển, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, nghỉ hưutheo chế độ từ ngày 01 tháng 08 năm 2007.

Điều 2. Bộtrưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia thànhphố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Quang Điển chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
Website CP, các Vụ KG, TCCB;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng