THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 772/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ÔNG NGÔ VĂN LỢI, ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY THUỐCLÁ VIỆT NAM NGHỈ HƯU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1570/TTr-BNV ngày 01 tháng06 năm 2007;
Để thực hiện chính sách cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Ngô Văn Lợi, Ủyviên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, nghỉ hưutheo chế độ từ ngày 01 tháng 08 năm 2007.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tổng công tyThuốc lá Việt Nam và ông Ngô Văn Lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn,
Website CP, các Vụ ĐMDN, CN, TCCB;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng