UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 772/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 10 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNGTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các khu côngnghiệp tỉnhBến Tretại Tờ trình số 36/TTr-KCN ngày 15 tháng 4năm 2013 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 585/TTr-VPUBND ngày 09 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này03 thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sungthuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Trưởng ban Ban Quản lý các khucông nghiệp tỉnhBến Tretráchnhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. ChánhVăn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu côngnghiệp tỉnhBến Trechịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHCao Văn Trọng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNHĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNGNGHIỆP TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực xây dựng

01

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng

Sửa đổi, bổ sung

02

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

Ban hành mới

03

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng

Ban hành mới

04

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng

Ban hành mới