THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 772-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều khiển, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi Sông Quao

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ Thuỷ lợi về việc điều chỉnh, bổ sung luận chứng kinh tế kỹ thuật công trình thuỷ lợi sông Quao (Công văn số 1646-TT/XDCB ngày 4-8-1994); của Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước (Công văn số 3376/UB-VPTĐ ngày 11-11-1994); ý kiến của Bộ Xây dựng và của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Đồng ý về những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung luận chứng kinh tế kỹ thuật công trình thuỷ lợi sông Quao, đã được Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước thẩm định (Công văn số 3376/UB-VPTĐ ngày 11-11-1994).

Điều 2

Giao Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi chỉ đạo lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình để thẩm định theo quy định hiện hành. Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi phê duyệt thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán phần điều chỉnh, bổ sung đã nói tại Điều 1 trên đây.

Điều 3

Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối vốn để công trình hoàn thành theo đúng mục tiêu, kế hoạch và tiến độ, đưa toàn bộ hệ thống công trình vào sử dụng trong năm 1996.

Điều 4

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Bộ Thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm trong việc xây dựng đồng bộ công trình và chỉ đạo các ban, ngành ở địa phương hướng dẫn nhân dân trong vùng hướng lợi thâm canh, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy hết hiệu quả nguồn nước mà công trình thuỷ lợi sông Quao mang lại.

Điều 5

Bộ trưởng các Bộ Thuỷ lợi, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Trần Đức Lương