THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 773-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho viện nghiên cứu khoa học thuỷ lợi nam bộ

 ______________________________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhànước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Quyết định số 224/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên Đại học;

Xét đề nghị của BộGiáo dục và Đào tạo tại công văn số 3325/SĐH ngày 23 tháng 5 năm 1996 và BộKhoa học, Công nghệ và Môi trường tại Công văn số 2050/TCCBKH ngày 07 tháng 9năm 1996,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Giao nhiệm vụ đào tạo trên Đạihọc cho Viện Nghiên cứu khoa học thuỷ lợi Nam Bộ.

Điều 2.- Bộ Giáo dục và Đào tạo cùngvới Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định các chuyên ngành đào tạo trênđại học cho Viện Nghiên cứu khoa học thuỷ lợi Nam Bộ.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực từngày ký.

Điều 4.- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học thuỷ lợiNam Bộ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh