THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 774/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BANCHỈ ĐẠO VỀ CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ GIẢM NGHÈO VÀ CHƯƠNG TRÌNHTÍN DỤNG HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Đề án “ Định hướng thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chínhthức thời kỳ 2006 – 2010” ban hành kèm theo Quyết định số 290/2006/QĐ-TTg củaThủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các Tờ trình số 07/TTr-NHNN ngày 25 tháng 01 năm 2007 và số 57/TTr-NHNN ngày 01 tháng 6 năm2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo về Chiến lược toàn diệnvề Tăng trưởng và Giảm nghèo (sau đây gọi tắt là Chiến lược CPRGS –Comprehensive Pov-erty Reduction and Growth Strategy) và Chương trình Tín dụngHỗ trợ giảm nghèo (sau đây gọi tắt là Chương trình PRSC – Poverty ReductionSupport Credit) để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng và thực hiệnChiến lược và Chương trình này.

Điều 2. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm:

1. Trưởng ban, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng.

2. Phó Trưởng Ban thường trực phụ trách các Chương trình PRSC– 01 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Phó Trưởng Ban phụ trách Chiến lược CPRGS – 01 Thứ trưởngBộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Các Ủy viên – là 01 Thứ trưởng của các Bộ: Tài chính,Thương mại, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn; và 01 lãnh đạo của các cơ quan; Văn phòng Chính phủ,Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Mời 01 lãnh đạo Văn phòng Trungương Đảng và Văn phòng Quốc hội tham gia Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng và thực hiện các chủtrương, chính sách trong khuôn khổ Chiến lược CPRGS và Chương trình PRSC phùhợp với đường lối, mục tiêu của Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội (SEDP) củađất nước thời kỳ 2006 – 2010.

2. Xây dựng và thực hiện chương trình công tác để đôn đốc,kiểm tra việc thực hiện các nội dung cam kết theo đúng lịch trình của Chiếnlược CPRGS và Chương trình PRSC và các nội dung phát sinh; đưa các nội dungliên quan của Chiến lược CPRGS và của Chương trình PRSC vào chương trình côngtác của Chính phủ như là các công việc thường xuyên của Chính phủ; xác định vàtriển khai cơ chế phối hợp xử lý những vấn đề liên ngành;

3. Tổ chức điều phối giữa các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tếvà các tổ chức liên quan khác trong việc hỗ trợ xây dựng và thực hiện Chiếnlược CPRGS và Chương trình PRSC; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết địnhphương án sử dụng khoản tiền ODA từ các nhà tài trợ hỗ trợ thực hiện Chiến lượcCPRGS và Chương trình PRSC;

4. Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến lược CPRGSvà Chương trình PRSC; tổng hợp tình hình và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủvề kết quả thực hiện Chiến lược CPRGS và Chương trình PRSC và có các kiến nghị,đề xuất cần thiết nhằm cải thiện nội dung và biện pháp thực hiện Chiến lược vàChương trình.

Điều 4. Phân công công tác và nhiệm vụ của các thànhviên Ban Chỉ đạo:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

a) Tổ chức, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo để thực hiệncác chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền để giải quyết các kiếnnghị trong lĩnh vực thuộc phạm vi Chiến lược CPRGS và Chương trình PRSC; quyếtđịnh việc phân công trách nhiệm cụ thể và yêu cầu các Bộ, cơ quan hữu quantriển khai thực hiện các nội dung của Chiến lược và Chương trình này.

Trưởng Ban Chỉ đạo có Nhóm giúp việc do 01 Phó Chủ nhiệm Vănphòng Chính phủ làm Nhóm trưởng và các cán bộ có liên quan của Văn phòng Chínhphủ, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chínhphủ ra quyết định thành lập, quy định nhiệm vụ và chế độ làm việc của Nhóm giúpviệc.

2. Phó Trưởng Ban thường trực có nhiệm vụ (chỉ liên quan đếnChương trình PRSC):

a) Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc điều hành việc triểnkhai nội dung công việc của Ban Chỉ đạo; đề xuất, chuẩn bị nội dung, chươngtrình công tác của Ban Chỉ đạo, kiến nghị lên Trưởng Ban Chỉ đạo việc triệu tậphọp Ban Chỉ đạo và tổ chức các cuộc họp này.

b) Đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình,kế hoạch công tác đã phân công; tổ chức phối hợp công tác giữa các thành viêncủa Ban Chỉ đạo.

c) Ký các văn bản liên quan để báo cáo Phỏ Thủ tướng Chính phủ- Trưởng Ban Chỉ đạo và quan hệ với các Bộ, cơ quan, địa phương.

d) Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo chru trì các cuộc họp và làmviệc với các Bộ, cơ quan, địa phương để giải quyết các vấn đề liên quan đếnChương trình PRSC và chủ trì các đợt làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) đểkiểm điểm Chương trình theo sự ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

3. Phó Trưởng Ban phụ trách Chiến lược CPRGS có nhiệm vụ (chỉliên quan đến Chiến lược CPRGS):

a) Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo các Bộ, cơ quan, địa phương thựchiện hoặc phối hợp thực hiện Chiến lược.

b) Ký các văn bản liên quan để báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ- Trưởng Ban Chỉ đạo và quan hệ với các Bộ, cơ quan, địa phương.

c) Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp và làmviệc với các Bộ, cơ quan, địa phương để giải quyết các vấn đề liên quan đếnChiến lược CPRGS và chủ trì các cuộc làm việc với các nhà tài trợ, các tổ chứcquốc tế và các tổ chức có liên quan khác về Chiến lược.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

4. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, cónhiệm vụ:

a) Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về việc tổ chứctriển khai thực hiện các nội dung và cam kết của Chiến lược CPRGS và của Chươngtrình PRSC thuộc chức năng quản lý của Bộ, cơ quan mình, báo cáo kết quả choTrưởng Ban Chỉ đạo; trình bày các ý kiến đề xuất của Bộ, cơ quan mình về cácvấn đề trong quá trình triển khai Chiến lược CPRGS và Chương trình PRSC và cácvấn đề hợp tác với các nhà tài trợ để Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp và các công việc chung của BanChỉ đạo hoặc người chủ trì cuộc họp biết và phải gửi ý kiến của mình tới BanChỉ đạo. Ban Chỉ đạo, thông qua Ban Điều phối Chương trình PRSC, có trách nhiệmtruyền đạt lại kết quả cuộc họp cho Ủy viên vắng mặt biết.

c) Phối hợp với các Bộ, cơ quan khác và các địa phương trongviệc thực hiện Chiến lược CPRGS và Chương trình PRSC.

Điều 5. Công tác điều phối

Các Bộ và cơ quan liên quan tới Chương trình PRSC cử 1 lãnhđạo chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện các nội dung của chương trình (có thểđồng thời là ủy viên của Ban Chỉ đạo). Mỗi Bộ, cơ quan cử 01 cán bộ cấp Vụ và01 chuyên viên làm công tác điều phối các vấn đề liên quan tới Bộ và cơ quanmình theo sự chỉ đạo của cán bộ lãnh đạo và làm đầu mối phối hợp với Ban điều phốiChương trình PRSC đặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện hiệu quả cáccông tác liên quan tới Chương trình.

Các Bộ, cơ quan, địa phương không có đại diện Lãnh đạo là Ủyviên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện và phối hợp thực hiện các nội dungcủa Chiến lược CPRGS, báo cáo kết quản thực hiện các nội dung của Chiến lượcCPRGS thuộc chức năng của Bộ, cơ quan, địa phương mình cho Phó Trưởng Ban phụtrách Chiến lược CPRGS để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ - TrưởngBan Chỉ đạo.

Điều 6. Kinh phí hoạt động

1. Hoạt động của Chương trình PRSC được hỗ trợ các khoản kinhphí sau:

a) Kinh phí trợ giúp hoạt động của Ban Chỉ đạo, các cán bộ đầumối của các Bộ, ngành và cơ quan hữu quan.

b) Kinh phí khen thưởng khuyến khích các cơ quan xây dựng và thựchiện tốt chương trình.

Nguồn trang trải các khoản kinh phí nêu trên được lấy từ mộtphần lãi tiền gửi các khoản giải ngân hàng theo các Chương trình PRSC giữ trêntài khoản ngân hàng trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vềphương án sử dụng. Khoản tiền này sẽ được trích mỗi năm một lần và không vượtquá 500 triệu đồng cho mỗi năm xây dựng và thực hiện Chương trình PRSC.

2. Kinh phí hỗ trợ hoạt động xây dựng và thực hiện Chiến lượcCPRGS được trang trải từ nguồn tiền tương tự như nguồn trang trải cho kinh phíhoạt động của Chương trình PRSC, và không vượt quá 100 triệu đồng mỗi năm.

Điều 7. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan trình Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định cơ chế sử dụng, phân bổ và quyếttoán các khoản kinh phí trên, căn cứ theo chế độ tài chính hiện hành, hoạt độngthực tế xây dựng và thực hiện Chiến lược CPRGS, Chương trình PRSC và tùy theokhả năng nguồn tiền lãi thu được trên thực tế. Trong trường hợp nguồn tiền lãikhông đủ, Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vàBộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước để bù đắpphần thiếu hụt.

Điều 8. Ban Chỉ đạo liên ngành tự giải thể sau khi hoànthành xong việc thực hiện Chiến lược CPRGS và Chương trình PRSC.

Điều 9.Quyết định này thay thế Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lậpBan Chỉ đạo thực hiện Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và Xóa đói giảmnghèo, Chương trình Tăng trưởng và Giảm nghèo và Chương trình Tín dụng Hỗ trợgiảm nghèo, và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quanthuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng