ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 774/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ THÁNG 01/2011 ĐẾN THÁNG 5/2016 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 473/STC-QLGCS ngày 19 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý công sản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ tháng 01/2011 đến tháng 5/2016 đã hết hiệu lực toàn bộ (chi tiết tại Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC CÔNG SẢN ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH TỪ THÁNG 01/2011 ĐẾN THÁNG 5/2016(Ban hành kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 29/11/2011

Về việc quy định một số nội dung xử lý tài sản nhà nước để bán đấu giá đối với tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Văn bản đã hết hiệu lực do văn bản dùng làm căn cứ ban hành hết hiệu lực thi hành (theo quy định Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL)

01/01/2018

02

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 19/6/2012

Về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Văn bản đã hết hiệu lực do văn bản dùng làm căn cứ ban hành hết hiệu lực thi hành (theo quy định Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL)

01/01/2018

03

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Văn bản đã hết hiệu lực do văn bản dùng làm căn cứ ban hành hết hiệu lực thi hành (theo quy định Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL)

01/01/2018