THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 775/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG PHẠM QUÝ TIÊU, GIỮ CHỨC CỤCTRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM, BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 1780/TTr-BGTVT ngày 09 tháng 04 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1237/TTr-BNV ngày 04 tháng 05 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổnhiệm có thời hạn ông Phạm Quý Tiêu, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, BộGiao thông vận tải, giữ chức Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thôngvận tải.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộtrưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Phạm Quý Tiêu chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc,
Website CP, các Vụ CN, TCCB;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng