UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thành phố về chính sách nhà ở và đất ở

_____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ Chỉ thị số 346/TTg ngày 5/7/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện các nghị định của Chính phủ về “Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị”;

Căn cứ công văn số 1026/BXD-QLN ngày 26/7/1994 của Bộ Xây dựng về việc chuẩn bị thực hiện các nghị định của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo về chính sách nhà ở và đất ở bao gồm:

- Ông Nguyễn Bá Dư, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng Ban

- Ông Lê Trực, Giám đốc Sở Xây dựng làm phó trưởng ban

Các thành viên gồm đại diện các ngành:

- Sở Tài chính

- Sở Tư pháp

- Ban quản lý đất đai

- Viện Qui hoạch

- Kính mời MTTQ thành phố và Liên đoàn lao động thành phố cử đại diện tham gia thành viên

Điều 2. nhiệm vụ của Ban chỉ đạo: giúp Chủ tịch UBND thành phố hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở và đất ở của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách phương cấp từ các nguồn thu do bán nhà, cấp giấy chứng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa phương.

Điều 4. Các ông, bà Chánh Văn phòng UBND thành phố, các thành viên của Ban chỉ đạo ghi tại điều 1 và Thủ trưởng các ngành, ban, cấp có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An