CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 776/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔIQUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 67/TTr-CP ngày 25/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đốivới 04 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủnhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAMHIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 776/QĐ-CTN ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Ngô Thu Hằng, sinh ngày 05/5/1989 tại HảiPhòng

Hiện trú tại: Gunmaken, Isesaki-shi, Shibacho377-2, Saikaino Jyutaku, Nakanishi

Giới tính: Nữ

2. Hà Cẩm Thúy, sinh ngày 17/8/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Osakashi Abenoku Tennojicho Kita3-6-1-1202

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Thị Mỹ Diệp, sinh ngày 12/9/1984 tạiKhánh Hòa

Hiện trú tại: MMS II-408 2-3-2 Oiji KusatsushiShigaken 525-0032

Giới tính: Nữ

4. Đặng Thị Phương, sinh ngày 15/7/1976 tại HàNội

Hiện trú tại: Hiroshimaken, Hiroshimaki,Higashiku, Ushita Waseda 2-10-32-406.

Giới tính: Nữ