THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 776/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 217/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 09 năm 2006 của Thủ tướngChính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 7270/BGTVT-TCCB ngày 20 tháng 11 năm 2006; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1612/TTr-BNV ngày 06 tháng .06 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổnhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam như sau:

1. ông Dương ChíDũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, giữ chức Chủtịch Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

2. ông Mai VănPhúc, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồngquản trị Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; đồng thời phê chuẩn đểHội đồng quản trị Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm ông MaiVăn Phúc giữ chức Tổng giám đốc.

3. ông Trần VănTôn, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm sóat Tổng công ty Hàng hảiViệt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm sóat Công tymẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

4. ông Đỗ HồngPhấn, Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, giữchức Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hảiViệt Nam.

5. ông Lê CôngMinh, Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, giữchức Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hảiViệt Nam.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộtrưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Hội đồng quản trị Công ty mẹ- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc,
Phạm Viết Muôn, các Vụ TCCB,
CN, ĐMDN; Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng