ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 776/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG CHO KHÁCH DU LỊCH, ĐỀ ÁN “CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRONG TÌNH HÌNH MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho khách du lịch;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 50/TTr-SGTVT ngày 28/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch, Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với các nhiệm vụ tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải căn cứ nhiệm vụ được giao tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này chủ động triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện (qua Sở Giao thông vận tải) định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

2. Sở Giao thông vận tải:

a) Chủ trì, đôn đốc và thực hiện chế độ báo cáo, tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định này.

b) Phổ biến Kế hoạch này đến Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải để thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Giao thông vận tải;
- Uỷ Ban ATGT Quốc gia;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh; (b/cáo)
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức CT-XH;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: PCVP, các P.N/c, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.393.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG CHO KHÁCH DU LỊCH, ĐỀ ÁN “CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRONG TÌNH HÌNH MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hoặc kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, cơ chế chính sách về kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch và các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới

1

Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về: Xử phạt vi phạm hành chính; kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải khách du lịch; quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực đường thủy nội địa có liên quan đến an toàn giao thông.

Sở Giao thông vận tải

Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2019 - 2022

2

Tham mưu xây dựng hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát hoạt động vận tải khách du lịch và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa được giao trong các Luật, Nghị định của Chính phủ.

Sở Giao thông vận tải

Công an tỉnh, Sở Tư pháp, các sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2019 - 2022

3

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tích hợp quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa và quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2020 - 2021

4

Rà soát, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khách phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa phù hợp với khả năng, điều kiện của tỉnh

Sở Giao thông vận tải

Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2020 - 2022

5

Triển khai thực hiện quy định cụ thể doanh nghiệp, hợp tác xã và phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy nội địa nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch

Sở Giao thông vận tải

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, thể thao và Du lịch

Giai đoạn 2019 - 2022

6

Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính trong tổ chức, quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

Văn phòng UBND tỉnh

Hàng năm

II

Đầu tư xây dựng và nâng cao điều kiện bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông hỗ trợ phát triển du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

1

Rà soát, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp, cải tạo các đầu mối vận tải hành khách như: các bến xe khách, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ đường bộ, cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông nhằm đảm bảo bố trí tối ưu các khu chức năng, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ tiện nghi phục vụ hành khách

Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; các sở, ngành có liên quan

Hàng năm

2

Đầu tư xây dựng các cầu bến khách ngang sông trên lòng hồ thủy điện Đắkđrinh để phục vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Sơn Tây

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải

Giai đoạn 2019 - 2021

3

Rà soát, cải tạo, khắc phục điểm đen, điểm tiền ẩn tai nạn giao thông, công bố các tuyến đường thủy nội địa để thực hiện công tác quản lý theo quy định; bố trí các điểm đón, trả khách, bãi đỗ xe phục vụ phương tiện khách du lịch, bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn giao thông, thông tin du lịch trên các tuyến đường bộ chính yếu đến các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Sở GTVT, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh

Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

III

Nâng cao chất lượng dịch vụ và điều kiện bảo đảm an toàn kỹ thuật của phương tiện

1

Tạo điều kiện để đổi mới, phát triển đa dạng hóa phương tiện vận tải hành khách du lịch theo hướng hiện đại, tiện nghi, bảo đảm an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của du khách trong và ngoài nước; khuyến khích phát triển đóng mới phương tiện thủy nội địa có tính năng an toàn cao, giá thành rẻ, phù hợp với điều kiện hoạt động trên các tuyến vận tải thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT; UBND các huyện, thành phố

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, doanh nghiệp vận tải

Thường xuyên

2

Nâng cao chất lượng công tác đăng ký, đăng kiểm và tăng cường quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giữa hai kỳ kiểm định đối với phương tiện vận tải khách du lịch và phương tiện thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh

Các trung tâm đăng kiểm, doanh nghiệp vận tải

Thường xuyên

3

Hướng dẫn các doanh nghiệp đảm bảo mức chi phí vận tải khách du lịch hợp lý, phù hợp với chất lượng dịch vụ cung cấp; có chính sách về giá vé, hình thức bán vé linh hoạt và kết nối đa phương thức; tăng cường cung cấp thông tin về chuyến đi và các dịch vụ hỗ trợ vận tải để tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch

Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh

Thường xuyên

IV

Tăng cường công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải khách du lịch và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

1

Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, trình độ ngoại ngữ và cập nhật kiến thức mới về an toàn giao thông cho điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ trên phương tiện, nhất là phương tiện vận tải khách du lịch

Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Quảng Ngãi

Các doanh nghiệp vận tải

Hàng năm

2

Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải và đảm bảo an toàn giao thông chất lượng cao, tiếp cận với xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2019 - 2021

3

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về quản lý, khai thác và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch và tham gia giao thông đường thủy nội địa

Thường xuyên

4

Ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về quản lý, khai thác và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch, trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; tiếp tục tăng cường đầu tư trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ trong hoạt động này.

Thường xuyên

5

Xây dựng cơ sở dữ liệu đường thủy nội địa địa phương có kết nối, tích hợp các số liệu về tai nạn giao thông, kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, các đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy, xử lý vi phạm...

Giai đoạn 2020 - 2022

V

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

1

Đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng chương trình truyền thông thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh để tương tác trực tiếp với đội ngũ lái xe, lái tàu và du khách.

Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông

Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh UBND các huyện, thành phố; tổ chức chính trị - xã hội và các sở, ngành có liên quan

Thường xuyên

2

Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, điều kiện tham gia giao thông của phương tiện, điều kiện kinh doanh vận tải; đặc biệt chú trọng tuyên truyền, đẩy lùi hành vi đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện gây nguy cơ cao tai nạn giao thông

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và Ban An toàn giao thông

Hiệp hộ vận tải ô tô tỉnh Quảng Ngãi, các doanh nghiệp vận tải

Thường xuyên

3

Tiếp tục tổ chức thực hiện “Cuộc vận động phong trào Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”

Ban An toàn giao thông tỉnh

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

VI

Kinh phí thực hiện

1

Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch này từ ngân sách nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hàng năm hoặc theo từng giai đoạn, nguồn vốn xã hội hóa, vốn đầu tư của doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác

Sở Tài chính

UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành có liên quan

Hàng năm