BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DỰ THI NÂNG NGẠCH LÊN NGHIÊN CỨU VIÊN CAO CẤP, KỸ SƯ CAO CẤP NĂM 2010
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ công văn số 2365/BKHCN-TCCB ngày 27/9/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp năm 2010;
Xét đề nghị của Thủ trưởng các đơn vị;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Cử các cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham dự kỳ thi nâng ngạch nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp năm 2010, do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.
(có danh sách kèm theo)
Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các cán bộ, viên chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Lưu: VT, TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng