BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 778/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 505 QĐ/TCCB NGÀY 03/5/2001

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc BanQuản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 tại văn bản số 188/BQL-HCTC ngày28/5/2013; Hồ sơ, văn bằng và Đơn đề nghị của ông Hoàng Văn Thạo về việc xácnhận mã số ngạch viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính mã sốngạch viên chức của ông Hoàng Văn Thạo, viên chức Ban Quản lý Đầu tư và Xâydựng Thủy lợi 1: Tại Quyết định số 505 QĐ/TCCB ngày 03/5/2001 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp nhận học sinh tốt nghiệp ra trườngghi mã số ngạch là 13.096, nay sửa lại mã số ngạch là 13.095.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ,Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi1, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và ông Hoàng Văn Thạo chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TCCB.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn