ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 778/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ Về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn Vĩnh Phúc đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bổ sung Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn Vĩnh Phúc đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bổ sung Điểm 4.4 khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn Vĩnh Phúc đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 766/TTr-SXD ngày 03/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quản lý chất thải rắn Vĩnh Phúc đến năm 2020 với nội dung như sau:

Điều chỉnh khu xử lý chất thải rắn liên xã tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương thành khu xử lý chất thải rắn quy mô liên huyện, nâng quy mô công suất từ 10,54 tấn/ngày lên công suất 150 tấn/ngày để xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Tam Dương, khu vực lân cận và thành phố Vĩnh Yên.

Các nội dung khác giữ nguyên theo các Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 11/3/2014, Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phú và Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Tam Dương; Chủ tịch UBND thị trấn Hợp Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Văn Trì