ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 778/QĐĐC-UBND

Hà Nam, ngày 01 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

QUYẾTĐỊNH SỐ 23/2014/QĐ-UBND NGÀY 25/7/2014 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘIDUNG QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ CÁC XÃ XÂY DỰNGNÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015 TỈNH HÀ NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2013/QĐ-UBND NGÀY 08/5/2013

Ngày 25 tháng 7 năm 2014, Ủy bannhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổsung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tưcác xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theoQuyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013.

Do sơ xuất trong quá trình đánhmáy, rà soát văn bản nên tại Điều 1, mục 1, khoản II, điểm 4, tiết c đã ghi: “Máycấy: Công suất máy 43 mã lực trở lên”. Nay, đính chính, sửa lại như sau: “Máycấy: Công suất máy 4,3 mã lực trở lên”.

Quyết định này là một bộ phận cấuthành của Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 về việc điều chỉnh, bổsung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tưcác xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theoQuyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Như Điều 3;
- VPUB: HCTC- CBTH, NN, KTTH;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông