ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 779/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 15 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA S THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghịđịnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báocáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố,niêm yết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông vàGiám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyếtđịnh: số 1005/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 về việc công bố Bộ thủ tục hànhchính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; số 992/QĐ-UBNDngày 30 tháng 7 năm 2012 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sungthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; số 40/QĐ-UBNDngày 10 tháng 01 năm 2014 công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. Những quy định trước đâytrái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC- để b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh Hà Nam, Báo Hà Nam;
- VPUB: LĐVP (4), NC, CB-TH; - Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ NAM

(Ban hành kèm theo quyếtđịnh số 779/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhHà Nam)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

1.

Cấp giấy phép bưu chính nội tỉnh

2.

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính nội tỉnh

3.

Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh hết hạn

4.

Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh khi mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

5

Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

II. LĨNH VỰC BÁO CHÍ

1.

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

2.

Cho phép tổ chức họp báo (trong nước)

3.

Cho phép cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam họp báo

4.

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

5.

Cho phép cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đăng tin, bài phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương

6.

Cho phép cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam phát hành thông cáo báo chí

7.

Cấp giấy phép xuất bản bản tin

III. LĨNH VỰC XUẤT BẢN

1.

Cấp giấy phép hoạt động in

2.

Cấp lại giấy phép hoạt động in

3.

Đăng ký hoạt động cơ sở in

4.

Thay đổi thông tin hoạt động cơ s in

5.

Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài

6.

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

7.

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

8.

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

9.

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

10.

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

11.

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

12.

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

13.

Cấp giấy xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

14.

Xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

15.

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

IV. LĨNH VỰC PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

1.

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

2.

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

V. LĨNH VỰC THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1.

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

2.

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

3.

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

4.

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

VI. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐIỆN TỬ

1.

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

2.

Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

3.

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

4.

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

5.

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

6.

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

7.

Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

8.

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 779/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin Truyền thông Hà Nam