ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 779/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 13 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BANHÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQ-CP NGÀY 06/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀCHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW NGÀY 25/5/2012 CỦA BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘINGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA X) VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNHĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ” GIAI ĐOẠN 2012- 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tiếp tục thựchiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về“tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãngphí” giai đoạn 2012 - 2016;

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày07/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiếnlược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờtrình số 19/TTr-TTr ngày 25/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết đình nàyKế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ vềchương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của BanChấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hộinghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “tăng cường sự lãnhđạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012- 2016.

Điều 2. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phốihợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, Sở Tài chính, ViệnKiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở,ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chứctriển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thường trực Ban Chỉ đạophòng, chống tham nhũng tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quanvà Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực, kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Trăm

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊQUYẾT SỐ 82/NQ-CP NGÀY 06/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰCHIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW NGÀY 25/5/2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓAXI VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH TRUNGƯƠNG ĐẢNG (KHÓA X) VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG,CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ” GIAI ĐOẠN 2012-2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 779/QĐ-UBNDngày13/5/2013 củaChủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tiếp tục thựchiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “tăngcường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”giai đoạn 2012-2016, Chủ tịchUBND tỉnh xâydựng Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mụcđích

- Nhằm khắc phụcnhững hạn chế, yếu kémtừng bước nâng cao hiệuquả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩylùi tình trạng tham nhũng, lãng phí đang diễn ra trong các lĩnh vực của đờisống kinh tế - xã hội hiện nay, góp phần nâng cao hiệu quả quảnlý, sử dụng các nguồn lực của địa phương để thực hiệnthắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hộiĐảng bộ tỉnh lần thứ IX đã đề ra.

- Kế hoạch baogồm nhiều nội dung, lĩnh vực, nhiệm vụ chủ yếu về công tácphòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2012 - 2016. Kế hoạch này là căn cứ để các cơquan, đơn vị, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, các Công ty Nhà nước có liên quan xây dựng Kế hoạchcụthể thực hiệnđốivới từng cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa cácnội dung của Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về chươngtrình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hànhTrung ương Đảng (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lầnthứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo củaĐảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012-2016và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, trên tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng phápluật, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong côngtác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAMNHŨNG

1. Các nhómnhiệm vụ chủ yếu:

a) Tăng cườngtính công khai, minh bạch trong thực hiện pháp luật

- Thực hiện côngkhai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức,đơn vị; tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tiêucực, tham nhũng như: đầu tư xây dựng cơ sởhạ tầng, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, tài chính, ngân hàng, giáodục và đào tạo, y tế; công tác cán bộ; hoạt động thanh tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; điều tra, truytố, xét xử, thi hành án…

- Nêu cao trách nhiệmgiải trình của người có chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công khai, minhbạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Hoàn thiện chếđộ công vụ, công chức, thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức,cán bộ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; cải cách thủ tục hànhchính

- Thực hiện phâncông, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của từng tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý. Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và căn cứ vào kết quảthực hiện chức trách đó đđánh giá cán bộ, công chứctrong việc để xảy ra tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;

- Thực hiệnnghiêm và đầy đủ các quy địnhvề đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhấtlà trong khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyn, đánh giá, khenthưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển,kiên quyết loại bỏ tình trạng tuyển dụng, tiếp nhận cán bộkhông đúng chuyên môn, ngành nghề...Tiếp tục nghiên cứu,đề xuất cơ chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý; có quy định cụ thể đđiu chuyn, thay thếvà xử lý những cán bộ lãnh đạo, quản lý đxảyra tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đápứng yêu cầu nhiệm vụ;

- Tăng cườngthanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức;nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử; nhữngviệc cán bộ, công chức không được làm; trách nhiệm giảitrình, minh bạch tài sản, thu nhập; việc thực thi công vụở những vị trí trực tiếp giải quyết các kiến nghị yêu cầucủa công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Thực hiệnnghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, nht là trong việc cưới, việc tang; mừng nhà mới, nhậnchức vụ, tổ chức sinh nhật, việc nhận bằng cấp, học hàm, học vị, danh hiệu thiđua, khen thưởng…;

- Tiếp tục xây dựng đề án đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chươngtrình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tăng cường giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, côngchức trong phòng ngừa, phát hiệnxử lý tham nhũng.

- Tiếp tục đẩymạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, côngkhai, minh bạch trong giao dịch giữa các cơ quan Nhà nướcvới doanh nghiệp, người dân, nhất là trong các lĩnh vực nhạycảm như: quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, dịch vụcông, quản lý tài sản công, tài chính, quy hoạch, kế hoạch đầu tư, quy trìnhxem xét, phê duyệt đề án, dự án kinh tế - xã hội;

- Thực hiện nghiêm Quyết địnhsố 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế vềtặng quà, nhận quà và nộp lại quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngânsách Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.

c) Tăng cường côngtác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử

- Kiện toàn tổchức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị chuyên trách về phòng chống thamnhũng; quy định rõ thẩm quyền, chức năng,nhiệm vụ, đảm bảo tính độc lập tương đi của các cơ quan,đơn vị này phù hp với tính chất, đặc điểm của hoạt độngphát hiện, xử lý tham nhũng; xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chuyên trách chốngtham nhũng trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, tố cáo về tham nhũng, điềutra phát hiện và xlý hành vi tham nhũng; tăng cườngtrang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại;

- Tăng cường hơnnữa hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư,mua sắm công; thu, chi ngân sách; quản lý tài sản công; công tác tổ chức, cánbộ…;

- Thường xuyên thanhtra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện côngkhai, minh bạch và bảo đảm sự liêm chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viênchức, nhất là đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong các cơquan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng. Xử lý kiên quyết, kịpthời đúng pháp luật những hành vitham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống thamnhũng;

- Tăng cường hoạtđộng giám sát của HĐND các cấp đối với hoạt động phòngchống tham nhũng ở địa phương, trước hết là giámsát hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng;

- Đẩy mạnh đàotạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phòng chống tham nhũng, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra,điều tra, truy tố, xét xử;

- Xây dựng chếđộ, chính sách đãi ngộ hợp lý, đồng thời tăng cường chế độ trách nhiệm và xử lýnghiêm khắc đối với hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức trong các cơ quan,đơn vị chuyên trách chống tham nhũng.

d) Nâng cao nhận thứcvà phát huy vai trò của toàn xã hội

- Đ cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hộitrong phòng chống tham nhũng, đặc biệt là vai trò của Ủyban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xãhội - nghnghiệp, của cộng đồng vànhân dân trong phát hiện, đấu tranh với những hiện tượngtham nhũng, lãng phí;

- Đẩy mạnh và đadạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhậnthức trong nhân dân về những biểu hiện, tác hại của thamnhũng và trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng; có cơ chế để nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào công tác phòngchống tham nhũng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gươngđiển hình trong phòng chống tham nhũng, tích cực bảo vệngười tcáo tham nhũng;

- Phát huy vaitrò của báo chí trong công tác phòng chống tham nhũng; bảođảm việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan báo chí về chủtrương, chính sách, pháp luật, kết quả công tác phòng chống tham nhũng, thông tin về các vụ việc tham nhũng; hoàn thiện, đẩy mạnh việc thựchiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp và đào tạo liêm chính cho đội ngũ phóng viên,biên tập viên;

- Phát huy vaitrò của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong phòngchống tham nhũng thông qua tiếp tục việc xây dựng và thực hiệnvăn hóa kinh doanh lành mạnh, phi tham nhũng; phối hợp vớicác cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn và pháthiện kịp thời hành vi nhũng nhiễu, đòi hối lộ của cán bộ, công chức;

- Tạo điều kiệnđể các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề tham gia vào việc xây dựngchính sách, pháp luật, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơhở trong cơ chế, chính sách tạo cơ hội phát sinh tham nhũng.

2. Các nhiệmvụ cụ thể

Các nhiệm vụ cụ thể trong công tácphòng chống tham nhũng nhằm thực hiện Nghị quyết số82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Kếtluận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) vềviệc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ươngĐảng (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chốngtham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012-2016cũng là các nhiệm vụ cụthể trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòngchống tham nhũng đến năm 2020.

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾTKIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

1. Nội dung nhiệmvụ

a) Tiếp tục đẩymạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật, các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trịvà Tỉnh ủy

- Sở Thông tin vàTruyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện,thị xã, các Công ty Nhà nước, Ủy ban Mặttrận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng nội dung, kế hoạch và thực hiện thườngxuyên công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, các Nghị quyết, Kếtluận, Chỉ thị của Ban Chp hành Trung ương Đảng, Bộ Chínhtrịvà Tỉnh ủy vthực hành tiết kiệm, chống lãng phí (gọi tắt là THTK, CLP) trên địabàn tỉnh. Mở chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của tỉnhSở Tài chính; khuyếnkhích các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã mở chuyên mục THTK, CLP trên trang (cổng) thông tin điện tử của cơquan, đơn vị, địa phương mình;

- Báo Bình Phước, Đài Phátthanh truyền hình Bình Phước tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thườngxuyên việc tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủtrương của Đảng, các quy định pháp luật về THTK, CLP trên các phương tiện thôngtin đại chúng; tiếp tục triển khai, phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhvề THTK, CLP tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trong toàn thể cánbộ, công nhân viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị hành chính sựnghiệp nhà nước. Tăng thời lượng và nội dung thông tin về những giải pháp THTK, CLP mang lại hiệu quả thiết thực, những nhân tố tích cực,điển hình có thành tích trong THTK, CLP; kịp thời phê phán, lên án các tổ chức,cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về THTK, CLP, gây lãng phí và những biểuhiện về lối sống xa hoa, lãng phí trong xã hội;

- Các cơ quan, đơnvị phải đưa nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủtrương ca Đảng, các quy định pháp luật vTHTK, CLP vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơnvị mình, bảo đảm tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người laođộng trong cơ quan, đơn vị được quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và hiểu rõ các quy định pháp luật vềTHTK, CLP.

b) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để THTK, CLP

- Rà soát để kiếnnghị sửa đi, bổ sung Luật THTK, CLP và cácvăn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Luật THTK, CLP theo hướng cụ thểhóa nội dung, nhiệm vụ THTK, CLP trong từng lĩnh vực quảnlý Nhà nước; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trongcông tác THTK, CLP; có cơ chế, chính sách khuyến khích bằng vật chất đối với tổchức, cá nhân có thành tích THTK, CLP; xử lý nghiêmcác hành vi vi phạm pháp luật về THTK, CLP và những hành vi gây lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước, tài nguyên thiên nhiên;

- Nghiên cứu, banhành các quy định pháp luật về đầu tư công, mua sắm công,quy hoạch,... để tạo thuận lợi cho phát triển hạ tầng. Kiến nghị, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, tàinguyên, khoáng sản theo hướng tăng cường công khai, minh bạch trong các khâuquy hoạch, thu hồi, bồi thường, giao đất, cho thuê đất, định giá, đấu giá quyềnsử dụng đất, quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu, chi ngân sách Nhà nước; việc chi tiêu công, nhất làmua sắm, đầu tư công và các khoản chi thường xuyên;

- Tiếp tục ràsoát, nghiên cứu để kiến nghị việc ban hành mớihoặc sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, địnhmức, chế độ trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tiền, tài sản Nhà nước;trong đào tạo, quản lý, sử dụng lao động; trong quản lý,khai thác, sử dụng đất và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm cơ sở để thựchiện và đánh giá kết quả THTK, CLP.

- Đẩy mạnh cảicách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, côngkhai, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí liên quan đến thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp;

- Đưa việc chấphành quy định pháp luật về THTK, CLP và kết quả THTK, CLP vào hệ thống tiêu chíđánh giá kết quả công tác hằng năm của cơ quan, tổ chức, của người đứng đầu cơquan, tổ chức và mỗi cán bộ công chức; làm cơ sở xem xét, đánhgiá cán bộ, công chức khi quy hoạch, bổ nhiệm vào chức vụ lãnhđạo. Có quy định cụ thể để điều chuyển, thay thế và xử lý nghiêm những cán bộ,lãnh đạo, quản lý để xảy ra lãng phí trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực được giao phụ trách;

- Tăng cườngthanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước, tin, tài sản của Nhà nước; cơ quan, tổ chức quản lý, khai thác tài nguyênthiên nhiên; doanh nghiệp có vốn của Nhà nước. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm trađánh giá về hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, tiền, tàisản của Nhà nước, trong đó tập trung vào một số lĩnhvực, như: Quản lý, khai thác, sử dụng đất đai; tài nguyên thiênnhiên; quản lý, thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia và các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhànước và vốn viện trợ, tài trợ của nước ngoài; quản lý, sử dụngvốn, tài sản tại các doanh nghiệp Nhà nước. Hằng năm, các cơ quan quản lý Nhànước, cơ quan thanh tra Nhà nước phải thực hiện thanh tra, kiểm tra THTK, CLPđối với các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi, thẩm quyền quảnlý trực tiếp và trong lĩnh vực quản lý Nhànước được phân công; kịp thời xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm, gây lãng phí và biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác THTK,CLP.

c) THTK, CLPtrong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước

- Thực hiệnnghiêm các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong tấtcả các khâu: Lập, thm định, phê duyệt, phân bổ dự toán,quản lý, sử dụng, kim soát chi và quyết toán kinh phí ngânsách Nhà nước. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ,của UBND tỉnh, Chỉ thị của Thủ tướng Chínhphủ cũng như UBND tỉnh về điều hành kinh tế xã hội và ngânsách Nhà nước;

- Tăng cường công tácquản lý thu ngân sách Nhà nước, chống thất thu, quyết liệt thuhồi thuế nợ đọng, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên, hànghóa nhập khẩu, chuyển giá. Phấn đấu tăng thu ngân sách Nhà nước đảm bảo cân đối ngân sách Nhà nước để ưu tiên cho các khoản chi thựchiện các chính sách an sinh, xã hội. Quản lý chặt chẽ cácquỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước, đồng thời tạo hành lang pháp lý để tăngthu cho quỹ, đảm bảo cân đối thu - chi;

- Kiểm soát chặtchẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lạitại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tận dụng, khai thác cóhiệu quả tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại hiện có, chỉ đầutư xây dựng, mua sắm mới khi thực sự cần thiết và bảo đảm đúng tiêu chuẩn, địnhmức, chế độ. Kiên quyết thu hồi, xử lý theo quy định đối với những trường hợptrang bị tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đilại sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ. Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đatrong sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, trước hết là cáckhoản chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí lễ hội,khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước...;

- Đổi mới cơ chếhoạt động của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng quyềntự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị;

- Tăng cường quảnlý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sdụng kinh phí thực hiện các chương trình mụctiêu, dự án cấp quốc gia, cp địaphương; các chính sách, chương trình, dự án an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, kinhphí nghiên cứu khoa học phát triểncông nghệ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệuquả;

- Thực hiệnnghiêm túc công khai, dân chủ trong dự toán, quyết toán tài chính, mua sắm tàisản, đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước, các đơn vị dựtoán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ, các dựán đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệpNhà nước, các quỹ nguồn từ ngân sách và các quỹ cónguồn từ khoản đóng góp của nhân dân.

d) THTK, CLPtrong quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách Nhànước, tiền, tài sản Nhà nước

- Tăng cường hiệuquả, vai trò quản lý Nhà nước của các Sở, ban, ngành theo hướng trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, như: Khai thác tàinguyên, khoáng sản, các dự án quan trọng, quy mô lớn, sử dụng nhiều đất đai,tài nguyên, ảnh hưởng lớn đến môi trường;

- Điều chỉnh bổsung cơ chế, chính sách về cơ cấu đầu tư theo hướng bảo đảm tính hợp lý, hiệuquả, có thứ tự ưu tiên, trng tâm, trọng điểm. Tập trungvốn đầu tư của Nhà nước và các nguồn lực khác cho đầu tưphát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Thực hiện rà soát, sắp xếp danh mục các dựán đầu tư của Nhà nước theo mục tiêu ưu tiên đầu tư; tập trung bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thànhvà đã bàn giao, đưa vào sử dụng, các công trình, dự án có hiệu quả, dự án trọngđiểm, cấp bách. Không kéo dài thời gian thực hiện cáckhoản vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ kế hoạch hằng năm.Kiên quyết điều chuyển hoặc thu hồi vốn đầu tư đối với cáccông trình, dự án chậm trin khai, không hiệu quả, phân bổvà sử dụng vốn không đúng đối tượng, sai mục đích;

- Chấn chỉnh cáckhâu từ quy hoạch, xây dựng, đầu tưđến việc quản lý các ngun vốn đầu tư xây dựng; chútrọng công tác xây dựng quy hoạch tổng thể và quy hoạch ngành, lĩnh vực cũngnhư chất lượng của công tác quy hoạch, nhằm bảo đảm tính nhất quán và gắn kếtgiữa quy hoạch vùng, địa phương, ngành, lĩnh vực tránh tình trạng chồng chéo,gây lãng phí. Thực hiện quản lý nghiêm theo quy hoạch, đặc biệt là trong cáclĩnh vực: Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu kinh tế và quyhoạch phát triển các ngành kinh tế;

- Các Sở,ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên rà soát danh mục dự án đầu tưtrong kế hoạch hằng nămtham mưu, đề xuất UBND tỉnhđình chỉ, cắt giảm những dự án đầu tư không nằm trong quy hoạch, kếhoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; dự án chưa xác định rõhoặc không có hiệu quả đầu tư; dự án chưa cân đối đủ nguồn vốn; dự án không bảođảm các tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định của Quy chế quản lý đầu tư xâydựng. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/ 10/2011 của Thủtướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;

- Kiểm soát chặtchẽ việc cấp giấy phép và quản lý các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng,tài nguyên; không cấp phép mới, kiên quyết rút giấy phépđối với các dự án sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môitrường;

- Tăng cường kiểmtra, thanh tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhànước; đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư.

đ) THTK, CLPtrong quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngânsách Nhà nước và công trình phúc lợi công cộng

- Thực hiện việckiểm tra, rà soát diện tích đất đai, trụ sở làm việc, nhàcông vụ trên địa bàn tỉnh để bố trí sử dụng có hiệu quả, đúngchế độ. Không giao thêm đất, không bố trí xây dựng mới trụ sở làm việc khi chưa hoàn thành việc sắpxếp sử dụng theo tiêu chuẩn đối với diện tích đã có;

- Tăng cường kiểmtra, giám sát việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ của các cơquan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và các cơ quan, tổ chức đượcgiao quản lý, khai thác, sử dụng các tài sản, công trìnhphục vụ phúc lợi công cộng, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

e) THTK, CLPtrong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

- Rà soát, sửađổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý khai thác,sử dụng tài nguyên thiên nhiên, chú trọng các nguồn tài nguyên khoáng sản, đấtđai, tài nguyên rừng, tài nguyên nước và các lĩnh vực ảnh hưởng lớn đến môitrường, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, lợi ích hợp pháp của ngườidân và mục tiêu bảo vệ môi trường;

- Tăng cườngthanh tra, kiểm tra, giám sát việc giao đất, sử dụng đất đối vi các dự án đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Kiên quyết thu hồiđất sử dụng không đúng quy định của pháp luật về đất đai, sử dụng lãng phí, kémhiệu quả. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật vquản lý, sử dụng đất đai. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm cáckhiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai;

- Kiểm soát chặtchẽ việc cấp phép khai thác tài nguyên, khoáng sản; không gia hạn, bổsung hoặc cấp mới giy phép khai thác tài nguyên,khoáng sản cho các doanh nghiệp không bo đảm đúng các yêucầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm các trườnghợp vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản;

- Triển khai thựchiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyênrừng; tăng cường bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; phát triển nhanh rừng sản xuất. Khuyến khích nhân dân tham gia trồng, bảovệ và khai thác rừng một cách hợp lý, hiệu quả. Xử lý nghiêm các trường hợp viphạm pháp luật luật về quản lý và bảo vệ rừng.

g) THTK, CLPtrong đào tạo, quản lý, sử dụng lao động, thời gian làm việctrong khu vực Nhà nước

- Thực hiện quyếtliệt, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theotinh thần nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành chươngtrình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020và Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “ Đẩy mạnh cải cáchchế độ công vụ, công chức”. Trong đó,tập trung cải cách chế độ công chức, công vụ. Tập trung nguồnlực, bảo đảm thực thi hiệu quả việc đơn giản hóa thủ tụchành chính theo phương án đã được Chính phủ phê duyệt. Tăng cường kiểm soát thủtục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tụchành chính và xử lý công việc của các cơ quan Nhà nước để nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc;

- Xây dựng tiêuchuẩn chức danh công chức, viên chức và tổ chức thi nâng ngạch theo nguyên tắccạnh tranh. chính sách phát hiện, thu hút, bố trí vàđãi ngộ người tài năng trong công vụ. Rà soát, sắp xếp, bố trí sdụng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơquan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với năng lực chuyên môn, ngànhnghề được đào tạo; tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức phát huy năng lực sở trường;

- Tăng cườngthanh tra, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơquan, tổ chức, cá nhân công chức; thực hiện cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời,nghiêm minh trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công;

- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công tác đào tạo nghềđể xử lý ngay những vấn đề mới phát sinh. Phát triển mạng lưới cơsở dạy nghề và cấp trình độ đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cho thịtrường lao động. Thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn2011 - 2020.

h) THTK, CLPtrong quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

- Thực hiện mô hình quản lý đối với doanh nghiệp Nhà nước theo hướng tách biệt chức năng quản lý hành chính Nhà nước với chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp; thực hiện cóhiệu quả chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanhnghiệp Nhà nước; có biện pháp phù hợp để tăng cường kỷluật tài chính, thực thi luật pháp trong doanh nghiệp Nhà nước;

- Tăng cườngthanh tra, kiểm tra, rà soát lại các khoản đầu tư của Công ty Nhà nước. Thựchiện tiết giảm chi phí quản lý của doanh nghiệp theo định hướng của Chính phủ;

i) THTK, CLPtrong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân

- Tiếp tục tổ chức thực hiện cóhiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; quản lý tốt các lễ hội, hoạt động văn hóa, thểthao, bảo đảm tiết kiệm, an ninh trật tự; đẩy mạnh thựchiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

- Tăng cường kiểmtra, giám sát thị trường, giá cả, nhất làđối với những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sng;ngăn chặn đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, nht là các thời đim mùa vụ, các dịp lễ, Tết. Bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới,nhất là những thời đim khó khăn, thiên tai,dịch bệnh;

- Kiểm soát chặtchẽ việc nhập khẩu hàng hóa, ngăn chặn và có biện pháp xử lý nghiêm việc nhậpkhẩu các mặt hàng chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưng xấu đến sức khỏe của nhân dân;

- Xây dựng chínhsách khuyến khích người dân sử dụngnăng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất và tiêu dùng;

- Tập trung giảiquyết các vấn đề bảo vệ môi trường ở các làng nghề, khu công nghiệp, khu đôthị. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lýnghiêm các hành vi vi phạm pháp luật vbảo vệ môi trường;

- Tăng cườngtuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của phápluật về bảo vệ người tiêu dùng; đồng thời, xử lý nghiêmcác trường hợp vi phạm.

IV. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Người đứng đầucơ quan, tổ chức, đơn vị phải chđộng, tích cực nêu caovai trò, trách nhiệm của mình trong PCTN, lãng phí. Luôn xác định PCTN, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyênvà phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết về sự liêm khiết,gương mẫu, mạnh dạn phê bình, tự phê bình và kiên quyết đấu tranh chống thamnhũng, lãng phí.

2. Thủ trưởng các Sở, ban,ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Côngty Nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và cácnhiệm vụ trong Kế hoạch này có tráchnhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai thực hiện, đồng thời phảitập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đc việc triển khai thực hiện theo Kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương phân công trách nhiệm cụ thể cho một bộ phận phòng,ban trực thuộc làm đầu mối chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi,đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả THTK, CLP của cơ quan,đơn vị, địa phương mình; thiết lập và công bố công khai số điện thoại, hộp thư điện tử (đường dây nóng) để tiếp nhận,xử lý và trả lời đầy đủ, kịp thời những thông tin, phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật, về công tác THTK, chống lãng phí của các tổchức, cá nhân. Báo cáo định kỳ về THTK, CLP của cơ quan, đơnvị, địa phương phải thể hiện được những biện pháp THTK, CLP đãtriển khai thực hiện và kết quả đạt được; danh tính của những cơ quan, đơnvị, địa phương có vi phạm, lãng phí đã được phát hiện và kết quảxử lý vi phạm, khắc phục hậu quả (nếu có).

4. Thanh tra tỉnhchủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và cơquan, đơn vị, địa phương có liên quan theodõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, thườngxuyên báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp cầnthiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch này. Cuối năm 2016 tiến hành sơ kết, đánh giá toàndiện việc thực hiện Kế hoạch và xây dựng chương trình, Kế hoạch cụ thể cho giai đoạn tiếp theo.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thanhtra tỉnh, Sở Tài chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, y ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chcchính trị - xã hội và các Sở, ban, ngành, cơ quan, địaphương làm tốt công tác thông tin và truyền thông, thể hiện rõ quyết tâm ca tỉnh trong công tác PCTN, lãng phí, phát huytinh thần nỗ lực của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộngđồng doanh nghiệp và nhân dân để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêuPCTN, lãng phí đã đề ra.

6. Các Sở, ban, ngành, đơn vị, địaphương theo chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý được giao cótrách nhiệm tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình và việc thực hiện công tác PCTN trên cơ sở quy định tại Thông tư số 11/2011/TT-TTCP ngày 09/11/2011 củaThanh tra Chính phủ về việc ban hành tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác PCTN, phù hợp với đặc đim, điều kiện của từng Sở,ngành, đơn vị, địa phương mình.

7. Đánh giá kếtquả THTK, CLP

a) Giao Sở Tài chính tham mưuUBND tỉnh xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá chung kết quả THTK, CLP trên địa bàntỉnh;

b) Các Sở, ban, ngành, đơn vị,địa phương căn cứ vào các tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP do UBND tỉnh banhành để làm cơ sở đánh giá kết quả THTK, CLP đối với đơn vị, địa phương mình;

c) Trên cơ sở tiêu chí đánh giáchung của tỉnh, các Công ty Nhà nước có trách nhiệm xây dựng, banhành bộ tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP trong quản lý vốn, tài sản, chiphí, giá thành, lao động, thời gian lao động, làm cơ sởđánh giá kết quả, hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Côngty mình;

8. Kinh phí thực hiệnKế hoạch

a) Các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bố trí kinh phí để triển khai, thựchiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong dự toán Ngân sáchhàng năm được cấp có thẩm quyền giao. Khuyến khích việc huy động theo quy địnhcủa pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách để triển khai Kế hoạchnày;

b) Ủy ban nhândân các huyện, thị xã và xã, phường bố trí kinh phí đểtriển khai, thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách địa phương hằng năm, trình HĐND cùngcấp theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

c) Các cơquan Nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quảnlý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày17/10/2005; các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ, tựchịu trách nhiệm vthực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 có trách nhiệm bố trí từ nguồn kinh phí tựchủ để triển khai, thực hiện Kế hoạch;

d) Các Công tyNhà nước bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch,được hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp.

9. Các Sở,ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, các Công ty Nhà nước báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này theo địnhkỳ ba tháng, một năm; công khai báo cáo theo quy định của phápluật, đng thời gửi báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Thanh tra tỉnhSở Tài chính) để tổng hp. Trongquá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, trường hợp cầnsửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các Sở, ban, ngành,địa phương chủ động đề xuất với UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) đối với nội dung về phòngchống tham nhũng và qua Sở Tài chính đối với nội dung vềthựchành tiết kiệm, chống lãng phí để tổng hp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.