BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Về việc xếp hạng bổ sung và đổi tên di tích quốc gia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét Tờ trình số 2208/CV-UB-VX ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và hồ sơ di tích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng bổ sung và đổi tên di tích xếp hạng quốc gia:

DI TÍCH LỊCH SỬ

KHU LƯU NIỆM ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU

XÃ TIÊN ĐIỀN, HUYỆN NGHI XUÂN, TỈNH HÀ TĨNH

Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử Khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3.Quyết định này thay thế Quyết định số 313/VH-QĐ ngày 28/4/1962 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá (nay là Bộ Văn hoá - Thông tin) xếp hạng di tích Khu vực miếu mộ cụ Nguyễn Du, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hà Tĩnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Phạm Quang Nghị