UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 78/2005/QĐ-UB

Hà Nam, ngày 17 tháng 01 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XĂNG DẦU CHO CÁCLOẠI XE Ô TÔ CÓ SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHHÀ NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông quangày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; Nghị định số 38/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí;
Căn cứ Chỉ thị số 23/2004/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chínhphủ về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm xăng dầu;
Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải, Sở tài chính Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định mức khoán xăng dầu chocác loại xe ô tô có sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàntỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Giao cho Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chứcthực hiện quản lý xăng dầu theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành của tỉnh, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chứcthực hiện Quyết định này./.

TM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đậu

ĐỊNH MỨC TIÊUHAO NHIÊN LIỆU Ô TÔ CHẠY XĂNG, DẦU DIEZEN
Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2005/QĐ-UB ngày 17 tháng 01 năm 2005 củaUBND tỉnh Hà Nam.

TT

Loại xe nhãn hiệu

Dung tích xi lanh

Định mức chuẩn (liát/100Km)

Định mức xăng tính cho 100Km

Không có Đ. hoà

Có điều hoà

Từ 0 đến 30 ngàn Km

Trên 30 đến 60 ngàn Km

Trên 60 ngàn Km trở lên

Không có đ. hoà

Có điều hoà

Không có Đ. hoà

Có điều hoà

Không có Đ. hoà

Có điều hoà

Hệ số K

1.18

1.18

1.28

1.28

1.4

1.4

I

TOYOTA

01

COROLLA

1.6

9

11

10.6

13.0

11.5

14.1

12.6

15.4

02

ANTIS

1.8

9

11

10.6

13.0

11.5

14.1

12.6

15.4

03

CAMRY

2.0

9

11

10.6

13.0

11.5

14.1

12.6

15.4

04

CAMRY

2.2

9

11

10.6

13.0

11.5

14.1

12.6

15.4

05

CAMRY

2.4

10

12

11.8

14.2

12.8

15.4

14.0

16.8

06

CAMRY

3.0

12.5

14.5

14.8

17.1

16.0

18.6

17.5

20.3

07

CROAW

3.0

13

15

14.8

17.1

16.0

18.6

17.5

20.3

08

CRESSIDA

3.0

9

11

10.6

13.0

11.5

14.1

12.6

15.4

09

LANDCRUIER

4.0

14

16

16.5

18.9

17.9

20.5

19.6

22.4

10

HIACE

2.4

12

15

14.2

17.7

15.4

19.2

16.8

21.0

11

ZASE

2.0

10

12

11.8

14.2

12.8

15.4

14.0

13.8

II

MAZDA

01

MAZDA323

1.6

8.5

10

10.0

11.8

10.9

12.8

11.9

14.9

02

MAZDA626

2.4

10

12

11.8

14.2

12.8

15.4

14.0

16.8

03

MAZDA2000

2.1

12

15

14.2

17.7

15.4

19.2

16.8

21.0

04

MAZDA 15 chỗ

12

15

14.2

17.7

15.4

19.2

16.8

21.0

III

NISA

01

NISA

1.8

8

10

9.4

11.8

10.2

12.8

11.2

14.0

02

NISA

2.0

9

11

10.6

13.0

11.5

14.1

12.6

15.4

03

NISA

2.4

9.5

11.5

11.2

13.6

12.2

14.7

13.3

16.1

IV

HONDA

01

HODA COOC

2.0

8

10

9.4

11.8

10.2

12.8

11.2

14.0

V

MITSUBISH

01

MITSUBISHI LANCER

1.6

8

10

9.4

11.8

10.2

12.8

11.2

14.0

02

MITSUBISHI LANCER

1.8

8.5

10.5

10.0

12.4

10.9

13.4

11.9

14.7

03

MITSUBISHI LANCER

2.0

9

11

10.6

13.0

11.5

14.1

12.6

15.4

04

MITSUBISHI PAERO

3.4

12

14

14.2

16.5

15.4

17.9

16.8

19.6

05

MÍTUBSHI 15 chỗ

2.4

12

15

14.2

17.7

15.4

17.9

16.8

19.6

VI

DAEWOO

01

NUBIRA

1.5

8.5

11

10.0

13.0

10.9

14.1

11.9

15.4

02

LEGUEAR

2.0

9

11

10.6

13.0

11.5

14.1

12.6

15.4

03

12 chỗ ngồi

12

15

14.2

17.7

15.4

19.2

16.8

21.0

04

16 chỗ ngồi

12

15

14.2

17.7

15.4

19.2

16.8

21.0

05

24-30 chỗ ngồi

16

18.5

18.9

21.8

20.5

23.7

22.4

25.9

05

30 chỗ trở lên

17.5

21

20.7

24.8

22.4

26.4

24.5

19.4

VII

HUYNDAI

01

4 chỗ ngồi

2.0

8.5

10.5

10.0

12.4

10.9

13.4

11.9

14.7

02

12 chỗ ngồi

2.4

11

14

13.0

16.5

14.1

17.9

15.4

19.6

03

16 chỗ ngồi

2.4

12

15

14.2

17.7

15.4

19.2

16.8

21.0

04

24-30 chỗ ngồi

16

18.5

18.9

21.8

20.5

23.7

22.4

25.9

05

30 chỗ ngồi trở lên

18

21

21.2

24.8

23.0

26.9

25.2

29.4

VIII

FORD

01

LAZER

1.6

11.5

13.5

13.6

15.9

14.7

17.3

16.1

18.9

02

MONĐEORD

2.0

12

14

14.2

16.5

15.4

17.9

16.8

19.6

03

12 chỗ ngồi

12

15

14.2

17.7

15.4

19.2

16.8

21.0

04

16 chỗ ngồi

1

12

15

14.2

17.7

15.4

19.2

16.8

21.0

05

24-30 chỗ ngồi trở lên

18

21.5

21.2

25.4

23.0

27.5

25.2

30.1

IX

KIA

01

PRIDER

1.3

8

10

9.4

11.8

12

12.8

11.2

14.0

02

12 chỗ ngôig

12

15

14.2

17.7

15.4

19.2

16.8

21.0

03

16 chỗ ngồi

12

15

14.2

17.7

15.4

19.2

16.8

21.0

04

30 chỗ ngồi trở lên

15

15

17.7

21.2

19.2

23.0

21.0

12.2

05

30 chỗ ngồi trở lên

17

20

20.1

23.6

21.8

25.6

23.8

28.0

X

LADA

1.5

8

10

9.4

11.8

10.2

12.8

11.2

14.0

XI

YAZ 496

2.4

15

18

17.7

21.2

19.2

23.0

21.0

25.2