UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

vềviệcbổ sung chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực Công báo cho Trung tâm Tin học hành chính Nhà nước và đổi tên Trung tâm Tin học hành chính Nhà nước thành Trung tâm Tin học hành chính và Công báo, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 136/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ, về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ, về Công báo Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông tư số 03/2006/TT-VPCP ngày 17/02/2006 của Văn phòng Chính phủ, hướng dẫn thi hành Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ, về Công báo Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của Công báo cấp tỉnh;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh số 15/2002/QĐ-UB ngày 25/02/2002, về việc thành lập Trung tâm Tin học hành chính Nhà nước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; số 1224/2003/QĐ-CT ngày 28/10/2003, về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học hành chính Nhà nước; số 194/2004/QĐ-UB ngày 30/11/2004, về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và chuyển đổi hình thức hoạt động của Trung tâm Tin học hành chính Nhà nước từ đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ, sang hình thức hoạt động đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 143/TTr-SNV ngày 15/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực Công báo cho Trung tâm Tin học hành chính Nhà nước;

Đổi tên Trung tâm Tin học hành chính Nhà nước thành Trung tâm Tin học hành chính và Công báo, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Các chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực Công báo được bổ sung gồm:

1- Tiếp nhận, đăng ký, công bố, lưu trữ văn bản do các cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền ban hành gửi đến để đăng Công báo;

2- Rà soát, kiểm tra lần cuối các văn bản trước khi công bố trên Công báo theo những tiêu chí sau: Căn cứ pháp lý để ban hành, thẩm quyền, nội dung, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định pháp luật;

3- Gửi trả và kiến nghị các cơ quan ban hành văn bản pháp luật chỉnh sửa các sai sót của văn bản (nếu có) trước khi công bố trên Công báo;

4- Trực tiếp quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo; ký kết, thực hiện và thanh lý các hợp đồng in ấn, phát hành Công báo theo quy định pháp luật;

5- Đề xuất, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công báo;

6- Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh soạn thảo, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động Công báo và tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó sau khi ban hành; tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh các nội dung liên quan đến việc rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo;

7- Quản lý và cập nhập cơ sở dữ liệu của Công báo tỉnh trên Công báo điện tử của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức hoạt động và trực tiếp quản lý Công báo điện tử của tỉnh sau khi được thành lập;

8- Lập dự toán kinh phí hoạt động, kinh phí xuất bản, phát hành Công báo hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng đối với hoạt động tài chính của Trung tâm Công báo theo quy định pháp luật;

9- Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp của cơ quan Công báo Trung ương và có trách nhiệm báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan Công báo Trung ương về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ xuất bản và phát hành Công báo;

10- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

Điều 3. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh xây dựng quy định việc xuất bản và phát hành Công báo tỉnh, trình UBND tỉnh ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các qui định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố, Trung tâm Tin học hành chính và Công báo tỉnh Bắc Ninh căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ