UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế hoạt động của hội đồng thi đua - khen thưởng thành phố Hà Nội

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/203; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định về tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng ở các ngành, các cấp;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này thay thế quyết định số 115/QĐ-UB ngày 09/8/2002 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố, Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu