ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCBỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007 CÁC CÔNG TRÌNH KHẮC PHỤCHẬU QUẢ BÃO SỐ 9

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Công văn số 1831/SKHĐT-XDCB ngày 03 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm2007 từ nguồn vốn ngân sách để thanh toán khối lượng các dự án khắc phục hậuquả bão số 9 theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Tài chính cân đối nguồn vốn,Sở Kế hoạch - Đầu tư có trách nhiệm thông báo kế hoạch vốn cho các chủđầu tư để triển khai thực hiện, các chủ đầu tư căn cứ nhiệm vụ được giao tổchức giải ngân và thanh quyết toán xong trong năm 2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kếhoạch - Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;các chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

KẾ HOẠCH

VỐN ĐẦUTƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007 CÁC CÔNG TRÌNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 9
(Kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2007 của
Ủyban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Đơn vị:triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Kế hoạch vốn 2007

Ghi chú

Tổng số

4.215

1

Huyện Long Điền (các công trình sửa chữa công sở, trường học, trạm y tế, chợ đầu tư bằng vốn ngân sách)

1.517

Các công trình điện chiếu sáng và cây xanh sử dụng vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính của huyện hàng năm

2

Sửa chữa các trại gà giống, heo giống cây giống và lúa giống

Trung tâm Khuyến nông và Giống nông nghiệp

125

3

Trại gà giống bố mẹ tại phường Phước Hưng

Trung tâm Khuyến nông và Giống nông nghiệp

232

4

Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

325

5

Trường Trung học Phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Vũng Tàu

Sở Giáo dục – Đào tạo

1.797

6

Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ Sinh sản

Sở Y tế

23

7

Trường Trung học Y tế

Sở Y tế

86

8

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần

Sở Y tế

29

9

Trung tâm phòng, chống AIDS

Sở Y tế

48

10

Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe

Sở Y tế

33

11

Trụ sở Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

143

Điều chỉnh tên chủ đầu tư tại Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh, không cộng trong tổng số