TỔNG THƯ KÝ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 78-BT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN ĐIỀU LỆ CỦA HỘI LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG TỔNG THƯ KÝ

Căn cứ Luật số 02-SL/L004 ngày20-05-1957 quy định quyền lập hội;
Căn cứ Nghị định số 258-TTg ngày 14-06-1957 quy định chi tiết thi hành Luậttrên;
Xét đề nghị của Hội liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn Điều lệsửa đổi của Hội liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam do hội nghị đạibiểu các Hội văn học, nghệ thuật thông qua ngày 27 tháng 04 năm 1984.

Điều 2. Phê chuẩn danh sáchỦy ban Trung ương liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam do đồng chí Cù Huy Cậnlàm Chủ tịch.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Văn hóachịu trách nhiệm bảo trợ đối với Hội liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật ViệtNam.

Điều 4. Chủ tịch Hội liênhiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Trưởng ban Bantổ chức của Chính phủ, thủ trưởng các ngành và địa phương có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG TỔNG THƯ KÝ
Đoàn Trọng Truyến

ĐIỀU LỆ (sửa đổi)

CỦAHỘI LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

PHẦN MỞ ĐẦU

Từ gần một nửa thế kỷ qua, được Đảngtiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, giới văn học nghệ thuật Việt Nam đãthực sự trở thành một lực lượng ngày một lớn mạnh và có vai trò to lớn trong sựnghiệp cách mạng chung của dân tộc.

Trong các chặng đường lịch sử củadân tộc, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp vàchống đế quốc Mỹ, với những thành tựu đạt được, nền “văn học nghệ thuật nước taxứng đáng vào hàng ngũ tiên phong của những nền văn học nghệ thuật chống đế quốctrong thời đại ngày nay” như báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ươngĐảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV đã khẳng định.

Đến nay, sau thắng lợi trọn vẹn củacuộc kháng chiến chống Mỹ và tiếp sau đó, thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớncủa hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chống chủ nghĩa bá quyền và bành trướngTrung Quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, đất nước ta đang bước vàomột thời kỳ lịch sử mới hết sức vẻ vang xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vàsẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dưới ánh sáng nghị quyết của Đạihội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, giới văn học, nghệ thuật Việt Nam, thấmnhuần truyền thống bốn nghìn năm văn hiến của cha ông, tiếp thu tinh hoa vănhóa của loài người, lấy vốn sống cách mạng của nhân dân làm gốc, ý thức sâu sắcnhiệm vụ phải “nêu cao tính Đảng và trách nhiệm của người chiến sĩ trên mặt trậnvăn hóa, tư tưởng trong giai đoạn mới của cách mạng, phục vụ đắc lực hơn nữalợi ích của nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xãhội và bảo vệ Tổ quốc”…

Ngày nay, các Hội chuyên ngành vănhọc, nghệ thuật ở Trung ương cũng như các Hội văn nghệ ở các địa phương đã pháttriển mau chóng về đội ngũ và quy mô tổ chức, đã có một bước đổi mới về cơ chếvà phương thức hoạt động. Hội liên hiệp văn học, nghệ thuật Việt Nam mở hộinghị đại biểu để thông qua Điều lệ (sửa đổi) cấu tạo Ủy ban Trung ương (thaythế cho Ban Chấp hành) cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.

Hội liên hiệp các Hội văn học, nghệthuật Việt Nam coi việc phấn đấu để thực hiện đường lối chính trị và đường lốivăn học, nghệ thuật của Đảng Cộng sản Việt Nam là vấn đề có tính nguyên tắc.Hội yêu cầu các thành viên, bằng hoạt động xã hội và nghề nghiệp của mình, khôngngừng phát huy sức mạnh của văn nghệ cách mạng đồng thời đấu tranh chống nhữngquan điểm, tư tưởng thù địch với chủ nghĩa xã hội, với đường lối, chủ trươngcủa Đảng, thù địch với đường lối quan điểm văn hóa, văn nghệ của Đảng.

Hội liên hiệp các Hội văn học, nghệthuật Việt Nam đoàn kết rộng rãi các văn nghệ sĩ yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hộithành một khối thống nhất để cùng nhau nâng cao trình độ về mọi mặt, phấn đấungày càng có nhiều tác phẩm có chất lượng cao về nội dung tư tưởng và nghệthuật, có nhiều hoạt động văn nghệ tốt, gắn với phong trào văn nghệ của quầnchúng, phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ nhằm bổ sung vào lực lượng củacác Hội ngày càng lớn mạnh, phấn đấu góp phần xây dựng nhiều trung tâm văn hóatrên cả nước.

Chương 1:

TÊN HỘI - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

Điều 1. Hội lấy tên là Hộiliên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, gọi tắt là Hội liên hiệp vănhọc, nghệ thuật Việt Nam.

Hội là một tổ chức tự nguyện củacác Hội văn học, nghệ thuật trong cả nước.

Mục đích của Hội là tập hợp, đoànkết các Hội để phối hợp công tác và giúp đỡ nhau trong các hoạt động nghề nghiệpsáng tác, nghiên cứu, lý luận phê bình, giảng dạy, biểu diễn…, giúp nhau nângcao trình độ mọi mặt, phổ biến tri thức văn học, nghệ thuật và giới thiệu tácphẩm văn học nghệ thuật trong nhân dân lao động; phát hiện năng khiếu, bồi dưỡngnhân tài nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩaViệt Nam.

Điều 2. Hội liên hiệp vănhọc, nghệ thuật đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hộilà thành viên tập thể của Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Hội quan hệ chặt chẽ vớicác cơ quan Nhà nước có liên quan, đặc biệt với Bộ Văn hóa trong việc xây dựngvà phát triển sự nghiệp của ngành văn hóa và nghệ thuật Việt Nam.

Điều 3. Trụ sở của Hội đặttại Hà Nội - Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương 2:

NHIỆM VỤ CỦA HỘI

Điều 4. Hội liên hiệp vănhọc, nghệ thuật Việt Nam có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Tập hợp và đoàn kết các Hội vănhọc, nghệ thuật để giúp nhau phối hợp hoạt động trên các lĩnh vực sáng tác, biểudiễn, nghiên cứu lý luận, phê bình, giảng dạy… và cộng tác với nhau trong cáccông trình nghiên cứu khoa học và sáng tạo nghệ thuật có tính chất liên ngành.

2. Thông tin cho các hội viên vềnhững thành tựu mới, những công trình nghiên cứu, những tác phẩm mới ở trong vàngoài nước. Nâng cao trình độ cho các hội viên bằng các hình thức tổ chức các đợtnghiên cứu chuyên đề, các sinh hoạt câu lạc bộ, các hội nghị học thuật, phổ biếnkinh nghiệm sáng tác và kinh nghiệm công tác hội, tổ chức tham quan và đi thựctế…

3. Giúp đỡ các cơ quan, đoàn thểtrong việc phổ biến những tri thức về văn học nghệ thuật, giới thiệu những tác phẩmvăn học, nghệ thuật xuất sắc trong nhân dân lao động, phát hiện năng khiếu đểgiới thiệu cho các hội, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng giúp đỡ những tài năngtrẻ.

4. Quan hệ với các cơ quan Nhà nướccó liên quan để đề xuất ý kiến trong việc xây dựng các chủ trương chính sách,luật pháp đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật cũng như đối với giới văn nghệ sĩđể không ngừng hoàn thiện hệ thống các luật pháp, các chính sách nhằm pháttriển sự nghiệp văn học nghệ thuật và cải thiện điều kiện vật chất và tinh thầncủa văn nghệ sĩ.

5. Đặt quan hệ với các tổ chức vănhọc, nghệ thuật tiến bộ trên thế giới trước hết là với các nước xã hội chủ nghĩaanh em để giúp đỡ lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp; đồng thời phốihợp với nhau trong cuộc đấu tranh chung để bảo vệ hòa bình thế giới, độc lậpdân tộc và chủ nghĩa xã hội, trong cuộc đấu tranh chung chống âm mưu “diễn biếnhòa bình” của các lực lượng đế quốc.

Chương 3:

HỘI VIÊN

Điều 5. Hội viên của Hội liênhiệp văn học, nghệ thuật Việt Nam là các Hội chuyên ngành về văn học, nghệ thuậtở Trung ương và các Hội liên hiệp văn học, nghệ thuật tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, gọi tắt là Hội văn nghệ tỉnh, thành phố. Các Hội chuyên ngànhhiện nay gồm có:

- Hội Nhà văn Việt Nam,

- Hội Nghệ sĩ tạo hình Việt Nam,

- Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam,

- Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam,

- Hội Nhạc sĩ Việt Nam,

- Hội Điện ảnh Việt Nam,

- Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Ngoài các hội viên tập thể kể trên,Hội còn kết nạp một số hội viên là văn nghệ sĩ tiêu biểu trong nước và một sốvăn nghệ sĩ người Việt Nam yêu nước tiến bộ sống ở nước ngoài đã có những sángtạo nghệ thuật và hoạt động xã hội có ảnh hưởng rộng rãi trong cộng đồng ngườiViệt ở nước ngoài.

Hội còn mời một số văn nghệ sĩ tiếnbộ người nước ngoài đã có những hoạt động văn học, nghệ thuật và hoạt động xãhội góp phần đáng kể vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Việt Nam, có tác dụngthiết thực vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam vớicác nước, tham gia làm hội viên danh dự.

Việc kết nạp hội viên mới do đạihội đại biểu toàn quốc của Hội xét và quyết định.

Điều 6. Nhiệm vụ của hộiviên:

- Tôn trọng điều lệ, tôn chỉ, mụcđích của Hội.

- Tích cực hoạt động cho Hội, mởrộng uy tín và ảnh hưởng của Hội trong nhân dân.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các chỉthị, nghị quyết, chủ trương công tác của Hội.

- Đóng lệ phí và hội phí theo điềulệ quy định.

Điều 7. Quyền lợi của hộiviên:

- Được thảo luận, phê bình và biểuquyết các công tác của Hội, đề đạt ý kiến nguyện vọng với Đảng và Nhà nước vềnhững vấn đề chung thuộc lĩnh vực nghề nghiệp thông qua Hội.

- Được cử đại diện tham gia các cơquan lãnh đạo của Hội.

- Được tham dự các buổi sinh hoạthọc thuật, các lớp bồi dưỡng, sinh hoạt câu lạc bộ văn học, nghệ thuật do Hộitổ chức.

- Được giúp công bố lên báo chí củaHội những tác phẩm, kết quả nghiên cứu và sáng tạo nghệ thuật.

- Được hưởng các quyền lợi vật chấtvà tinh thần của Hội dành cho hội viên trong các hoạt động nghề nghiệp.

Chương 4:

TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 8. Cơ quan lãnh đạo caonhất của Hội là Đại hội đại biểu toàn quốc 5 năm họp một lần. Trường hợp đặcbiệt, Ủy ban Trung ương Hội có thể triệu tập đại hội bất thường.

Điều 9. Đại hội đại biểu toànquốc có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Thảo luận, biểu quyết việc sửađổi và thông qua điều lệ Hội.

- Quyết định các nhiệm vụ và phươnghướng công tác của Hội.

- Cử ra Ủy ban Trung ương Liên hiệpvăn học, nghệ thuật Việt Nam (thay cho Ban chấp hành). Ủy ban được cấu tạo nêntừ các thành phần sau đây: đại diện của các Hội chuyên ngành văn học, nghệ thuậttrung ương; đại diện của các Hội văn nghệ tỉnh, thành phố; một số cán bộ chuyêntrách và một số văn nghệ sĩ tiêu biểu được các tổ chức thành viên giới thiệukhoảng một phần ba tổng số ủy viên Ủy ban.

- Thông qua báo cáo của Ủy ban Trungương Liên hiệp văn học nghệ thuật.

- Quyết định việc giải thể Hội.

Điều 10. Ủy ban Trung ươngLiên hiệp văn học, nghệ thuật có nhiệm vụ thực hiện nghị quyết của đại hội đạibiểu toàn quốc và lãnh đạo toàn bộ công tác của Hội giữa hai kỳ đại hội.

Điều 11. Ủy ban Trung ươngLiên hiệp văn học, nghệ thuật cử ra đoàn chủ tịch gồm có chủ tịch, các phó chủtịch và các ủy viên.

Đoàn chủ tịch thảo luận, quyết địnhcác công việc của Ủy ban giữa hai cuộc họp của toàn thể Ủy ban.

Đoàn chủ tịch cử ra một thư ký thườngtrực để giúp đoàn chủ tịch điều hành công việc hàng ngày.

Điều 12. Đoàn chủ tịch họp6 tháng một lần. Tùy theo sự cần thiết của công việc, chủ tịch triệu tập hộinghị bất thường của đoàn chủ tịch. Tùy theo nhu cầu và sự phát triển công tác,đoàn chủ tịch lập ra các tổ chức chuyên môn.

Điều 13. Ở các tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương có từ 5 hội viên chuyên ngành của trung ương và 50hội viên trong địa phương trở lên thì thành lập Hội liên hiệp văn học, nghệ thuậttỉnh hoặc thành phố, gọi tắt là Hội văn nghệ tỉnh hoặc thành phố.

Điều 14. Hội văn nghệ tỉnhcó nhiệm vụ thi hành các chỉ thị, nghị quyết của Ủy ban Trung ương Liên hiệpvăn học, nghệ thuật Việt Nam và các nghị quyết của đại hội đại biểu hoặc đạihội toàn thể các hội viên. Tùy theo số lượng hội viên Hội văn nghệ tỉnh bầu raBan chấp hành có 9 đến 21 ủy viên. Ban chấp hành cử ra Ban thường vụ gồm chủ tịch,các phó chủ tịch, một số Ủy viên và một Ban thư ký hoặc một thư ký thường trựcgiúp Ban thường vụ điều hành công tác hàng ngày.

Điều 15. Ở một số cơ quan,đoàn thể của trung ương có nhiều người hoạt động văn học, nghệ thuật tán thànhtôn chỉ, mục đích và điều lệ của Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội, có thể tổchức các chi hội trực thuộc Ủy ban trung ương Liên hiệp văn học nghệ thuật.

Chương 5:

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 16. Nguồn tài chính củaHội gồm có:

- Lệ phí đóng góp khi vào Hội.

- Hội phí của hội viên,

- Thu nhập do các hoạt động gâyquỹ được Nhà nước cho phép,

- Viện trợ bằng tiền và hiện vậtcủa các đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước.

- Tiền trợ cấp của Nhà nước và tiềnquỹ văn hóa cấp.

Điều 17. Tài chính của Hộiđược sử dụng cho các hoạt động của Hội và để giúp đỡ hội viên trong các hoạtđộng văn học, nghệ thuật.

Tài chính của Hội được quản lý theoquy định của Ủy ban trung ương Liên hiệp văn học, nghệ thuật và sự hướng dẫncủa cơ quan tài chính Nhà nước.

Điều 18. Hội có tài sản riêng,có tài khoản ở Ngân hàng Nhà nước, có con dấu riêng, có cơ quan ngôn luận vàxuất bản riêng.

Khi Hội giải thể thì toàn bộ tàisản của Hội được giao lại cho Nhà nước.

Chương 6:

KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

Điều 19. Các Hội và cá nhânhội viên có nhiều thành tích sẽ được khen thưởng theo các hình thức và danh hiệucủa Hội quy định.

Điều 20. Những hội viên viphạm Điều lệ Hội, làm trái với nghị quyết của Hội sẽ bị thi hành kỷ luật từ phêbình, cảnh cáo đến khai trừ ra khỏi Hội. Thể lệ cụ thể sẽ do Ủy ban trung ươngLiên hiệp văn học, nghệ thuật quy định.

Chương 7:

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 21. Chỉ có đại hội đạibiểu toàn quốc Hội liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật mới có quyền sửa đổibản Điều lệ và có quyền giải thể Hội.

Bản điều lệ của Hội liên hiệp cácHội văn học, nghệ thuật Việt Nam gồm có 7 chương và 21 điều. Đã được hội nghịđại biểu toàn quốc các Hội văn học, nghệ thuật thông qua ngày 27 tháng 4 năm1984.

HỘI LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

DANH SÁCH

ỦYBAN TRUNG ƯƠNG LIÊN HIỆP VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT VIỆT NAM NHIỆM KỲ 1984 - 1989
(thay cho Ban chấp hành trước đã được hội nghị đại biểu các Hội văn học và nghệthuật họp tại Hà Nội ngày 26 và 27-04-1984 nhất trí thông qua)

CÁC VĂN NGHỆ SĨ LÃO THÀNHTHUỘC CÁC NGÀNH

1.

Diệp Minh Châu

Nhà điêu khắc và họa sĩ tạo hình

2.

Xuân Diệu

Nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình văn học

3.

Bàn Tài Đoàn

Nhà thơ

4.

Đinh Gia Khánh

Nhà nghiên cứu và giảng dạy văn hóa - văn học dân gian

5.

Song Kim

Nữ nghệ sĩ sân khấu kịch nói

6.

Nguyễn Thị Kim

Nhà điêu khắc và họa sĩ tạo hình

7.

Nguyễn Xuân Khoát

Nhạc sĩ

8.

Lưu Trọng Lư

Nhà thơ. Nhà soạn kịch bản sân khấu

9.

Mai Lộc

Đạo diễn điện ảnh

10.

Lương Xuân Nhị

Họa sĩ

11.

Đỗ Nhuận

Nhạc sĩ

12.

Võ An Ninh

Nghệ sĩ nhiếp ảnh

13.

Vũ Ngọc Phan

Nhà nghiên cứu phê bình văn học

14.

Học Phi

Nhà văn, nhà soạn kịch bản sân khấu

15.

Ngô Huy Quỳnh

Kiến trúc sư

16.

Ngô Viết Thụ

Kiến trúc sư

17.

Ca Văn Thỉnh

Nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật

18.

Thanh Tịnh

Nhà thơ

19.

Nguyễn Tuân

Nhà văn

20.

Ba Vân

Nghệ sĩ cải lương

21.

Chế Lan Viên

Nhà thơ

ĐẠI BIỂU CÁC HỘI VĂN HỌC,NGHỆ THUẬT Ở TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC HỘI VĂN NGHỆ TỈNH, THÀNH PHỐ

22.

Nguyễn Đình Thi

Nhà văn - Hội Nhà văn Việt Nam

23.

Chính Hữu

Nhà thơ - Hội Nhà văn Việt Nam

24.

Huy Du

Nhạc sĩ - Hội Nhạc sĩ Việt Nam

25.

Xuân Hồng

Nhạc sĩ - Hội Nhạc sĩ Việt Nam

26.

Dương Ngọc Đức

Đạo diễn sân khấu - Hội Nghệ sĩ sân khấu

27.

Phạm Ngọc Truyền

Đạo diễn sân khấu - Hội Nghệ sĩ sân khấu

28.

Lý Thái Bảo

Đạo diễn điện ảnh - Hội Nghệ sĩ điện ảnh

29.

Hồng Sến

Đạo diễn điện ảnh - Hội Nghệ sĩ điện ảnh

30.

Trần Văn Cẩn

Họa sĩ - Hội Nghệ sĩ tạo hình

31.

Dương Viên

Họa sĩ - Hội Nghệ sĩ tạo hình

32.

Nguyễn Trực Luyện

Kiến trúc sư - Hội kiến trúc sư

33.

Nguyễn Kim Yến

Kiến trúc sư - Hội kiến trúc sư

34.

Hoàng Tư Trai

Nghệ sĩ nhiếp ảnh - Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh

35.

Nguyễn Đặng

Nghệ sĩ nhiếp ảnh - Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh

36.

Cù Huy Cận

Nhà thơ - Hội liên hiệp văn học, nghệ thuật

37.

Xuân Thiêm

Nhà thơ - Hội liên hiệp văn học, nghệ thuật

38.

Bảo Định Giang

Nhà thơ - Hội Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh

39.

Viễn Phương

Nhà thơ - Hội Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh

40.

Tô Hoài

Nhà văn - Hội Văn nghệ Hà Nội

41.

Bằng Việt

Nhà văn - Hội Văn nghệ Hà Nội

42.

Hà Đức Hậu

Nhạc sĩ - Hội Văn nghệ Hải Phòng

43.

Nguyễn Khoa Điềm

Nhà thơ - Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên

44.

Hoàng Văn Bốn

Nhà văn - Hội Văn nghệ Đồng Nai

45.

Bùi Cấn Công

Làm thơ - Hội Văn nghệ Hà Bắc

46.

Chu Văn

Nhà văn - Hội Văn nghệ Hà Nam Ninh

47.

Gia Dũng

Làm thơ - Hội văn nghệ Hà Tuyên

48.

Trần Thi

Nghiên cứu phê bình Hội văn nghệ Hải Hưng

49.

Mạc Phi

Nhà văn - Hội văn nghệ Lai Châu

50.

Khương Minh Ngọc

Nhà văn - Hội văn nghệ Long An

51.

Minh Huệ

Nhà văn - Hội văn nghệ Nghệ Tĩnh

52.

Đoàn Xoa

Nhà văn - Hội văn nghệ Quảng Nam - Đà Nẵng

53.

Lương Văn Khánh

Viết văn - Hội Văn nghệ An Giang

54.

K. Pa Púi

Nhạc sĩ - Hội Văn nghệ Đắc Lắc

55.

Đinh Hồng Xuyên

Nghiên cứu văn học - Hội Văn nghệ Cao Bằng

56.

Huỳnh Anh Kiệt

Nhạc sĩ - Hội Văn nghệ Cửu Long

57.

Cao Văn Sáu

Nhà nghiên cứu khoa học - Hội Văn nghệ Tiền Giang

58.

Mai Bình

Đạo diễn sân khấu - Hội Văn nghệ Thanh Hóa

59.

Hoàng Hà

Nhà nghiên cứu khoa học - Hội Văn nghệ Hậu Giang

60.

Hoàng Hạc

Nhà văn - Hội văn nghệ Hoàng Liên Sơn

61.

Lê Xuân Triệu

Viết kịch - Hội văn nghệ Kiên Giang

62.

Mã Thế Vinh

Viết văn - Hội Văn nghệ Lạng Sơn

63.

Nguyễn Thanh

Nghiên cứu khoa học - Hội Văn nghệ Minh Hải

64.

Thu Hoài

Nhà thơ - Hội Văn nghệ Nghĩa Bình

65.

Nguyễn Văn Châu

Nhà nghiên cứu khoa học - Hội Văn nghệ Bến Tre

66.

Giang Nam

Nhà thơ - Hội Văn nghệ Phú Khánh

67.

Sĩ Hồng

Nhà văn - Hội văn nghệ Quảng Ninh

68.

Ngô Quang Nam

Họa sĩ - Hội văn nghệ Vĩnh Phú

69.

Nguyễn Tường Nhẫn

Nhà soạn kịch bản - Hội văn nghệ Thuận Hải

70.

Bút Ngữ

Nhà văn - Hội văn nghệ Thái Bình

71.

Đinh An

Nhà thơ - Hội văn nghệ Sơn La

72.

Nguyễn Văn Xương

Nhà nghiên cứu khoa học - Hội Văn nghệ Đồng Tháp

73.

Bùi Thế Căn

Nhà nghiên cứu khoa học - Hội Văn nghệ Tây Ninh

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch:

Cù Huy Cận

Nhà thơ

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Đình Thi

Nhà văn

Trần Văn Cẩn

Họa sĩ

Lưu Hữu Phước

Nhạc sĩ

Các Ủy viên:

Lý Thái Bảo

Đạo diễn điện ảnh

Huy Du

Nhạc sĩ

Dương Ngọc Đức

Đạo diễn sân khấu

Bảo Định Giang

Nhà thơ

Tô Hoài

Nhà văn

Nguyễn Trực Luyện

Kiến trúc sư

Hoàng Tư Trai

Nghệ sĩ nhiếp ảnh

Dương Viên

Họa sĩ

THƯ KÝ ỦY BAN
NHÀ THƠ
Xuân Thiêm