HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 78-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI BỆNH BINH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để thể hiện đầy đủ hơn nữa sựsăn sóc của Đảng và Chính phủ đối với bệnh binh;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Những quân nhân nhập ngũ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã có đủ5 năm công tác liên tục hoặc chưa có đủ 5 năm công tác liên tục, nhưng đã hoạtđộng ở chiến trường khó khăn gian khổ, hoặc trải qua chiến đấu ác liệt,vì ốm đau, sau khi đã điều trị, điều dưỡng mà sức khoẻ vẫn không hồi phục, phảira ngoài quân đội, đã được xác định bị mất sức lao động từ 41% đến 59%; hoặc kểtừ ngày ra ngoài quân đội, trong thời gian không quá một năm, do ốm đau, bệnhcũ tái phát, khám lại sức khoẻ, bị mất sức lao động từ 41% đến 59%, thì được hưởngchế độ đãi ngộ như sau:

A. Về chế độ trợ cấp hàng tháng

- Quân nhân hưởng chế độ tiềnlương, được trợ cấp hàng tháng bằng 25% lương chính;

- Quân nhân hưởng chế độ cung cấpđược trợ cấp hàng tháng 12 đồng.

Kinh phí về trợ cấp nói trên dongân sách trung ương đài thọ.

B. Về các chếđộ khác.

Được hưởng các chế độ về chữa bệnh,lương thực, trợ cấp khó khăn… như đối với thương binh có tỷ lệ tương đương về mấtsức lao động do thương tật.

Điều 2.- Kể từ ngày ra ngoài quân đội, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 41% đến59%, được hội đồng giám định y khoa nơi cư trú khám lại theo định kỳ hai năm mộtlần. Căn cứ vào kết luận của hội đồng giám định y khoa, cơ quan quản lý sẽ quyếtđịnh việc ngừng hoặc cho tiếp tục hưởng chế độ đang hưởng.

Điều 3. – Quyết định nàythi hành kể từ ngày ký. Riêng những quân nhân đã ra ngoài quân đội từ sau ngày30 tháng 4 năm 1975 đến trước ngày ban hành quyết định này, nếu có đủ điều kiệnvề thời gian hoạt động và tỷ lệ mất sức lao động như những quân nhân nói ởđiều 1 trên đây, thì cũng được xét để hưởng theo quyết định này.

Điều 4.- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội, các thủ trưởng các ngành có liênquan và các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trungương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Hùng