UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 78-NS/VGNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1974

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ MUA LỢN THỊT TỪ SAU TẾT ÂM LỊCH

CHỦ NHIỆM ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 106-CP ngày 24 tháng 06 năm 1965 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Vật giá Nhà nước;
Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ số 210-CP ngày 09-09-1974 về phương hướng, nhiệm vụ giá cả trong hai năm 1974 – 1975;
Sau khi trao đổi với các ngành có liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay quy định giá mua lợn thịt của nông trường quốc doanh, hợp tác xã, gia đình chăn nuôi…từ sau Tết âm lịch đến ngày 30 tháng 04 dương lịch hàng năm được tăng thêm so với giá mua cơ bản từng cấp loại lợn hiện hành là 0.20đ (hai hào) một kilôgam.

Điều 2. – Quyết định này được thi hành từ sau Tết âm lịch Ất mão ([1]).

Q. CHỦ NHIỆM ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚCTô Duy

[1] Năm dương lịch 1975.