UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định tạm thời về

chế độ trợ cấp đối với cán bộ được cử đi học và

giáo viên giảng dạy tại các trường đào tạo cán bộ của Thành phố

_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ Thông báo kết luận số 202/TB-TU ngày 27/7/1995 của Ban Thường Vụ Thành ủy Hải Phòng về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ;

Xét đề nghị của ông Trưởng ban tổ chức chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định tạm thời về chế độ trợ cấp đối với các cán bộ được cử đi học và giáo viên giảng dạy tại các trường đào tạo cán bộ của thành phố.

Quy định tạm thời này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1996.

Điều 2. Các Ông, Bà Chánh văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở tài chính, Thủ trưởng các ngành cấp có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An