ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc sửa đổi mục D trong phụ lục kèm theo quyết định số

04/QĐ-UB ngày l6/01/997 về tỷ lệ điều tiết ngân sách

của UBND tỉnh Lào Cai

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996;

Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá tại tờ trình số 69/TT-TC ngày 01/4/1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay sửa đổi mục D của phụ lục kèm theo quyết định số 04/QĐ-UB ngày 16/01/1997 về tỷ lệ điều tiết ngân sách như sau: đối với các loại thuế: Doanh thu, lợi tức, trước bạ:

- Thị xã Lào Cai được hưởng 70%, ngân sách tỉnh 30%.

- Thị xã Cam Đường được hưởng 10%, ngân sách tỉnh 90%.

- Các huyện còn lại ngân sách tỉnh hưởng 100%.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính vật giá tính toán lại mức trợ cấp cho các huyện, trình UBND tỉnh để điều chỉnh kế hoạch thu từ trợ cấp của các huyện.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thị, Thủ trưởng các ngành có liên quan chiểu quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1997.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng