ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 782/2008/QĐ-UBND

Huế, ngày 31 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHONHÂN VIÊN THÚ Y CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngânsách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; các văn bản pháp quy hướng dẫn thihành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Pháp lệnhThú y ngày 9 tháng 11 năm 2004; Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thú y;

Thực hiện Công vănsố 1569/TTg-NN ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợđối với nhân viên thú y cấp xã, Công văn số 16311/BTC-NSNN ngày 28 tháng 11 năm2007 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí chi trả phụ cấp cho nhân viên thúy cấp xã;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 654/TC-QLNS ngày13 tháng 3 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nayquy định chế độ phụ cấp hàng tháng cho nhân viên thú y các xã, phường, thị trấntrên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện từ ngày 01 tháng 4 năm 2008 như sau:

- Thú y trưởng các xã,phường, thị trấn: phụ cấp bằng hệ số 1 so với mức lương tối thiểu chung theoquy định hiện hành của Nhà nước.

- Thú y viên các xã,phường, thị trấn: phụ cấp bằng hệ số 0,5 so với mức lương tối thiểu chung theoquy định hiện hành của Nhà nước;

Nguồn kinh phí: từnguồn trung ương hỗ trợ; nguồn ngân sách địa phương; nguồn thu phí, lệ phí thúy được để lại.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho:

1.Giám đốc SởTài chính hàng năm tổng hợp kinh phí chi trả phụ cấp cho nhân viên thú y cácxã, phường, thị trấn báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thôngqua trong dự toán chi ngân sách tỉnh;

2. Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính hướngdẫn Chi cục Thú y tỉnh quản lý, sử dụng và quyết toán số kinh phí nêu trên đúngchế độ, theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký và thay thế Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2007 của Uỷ banNhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tàichính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhànước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thú y và Thủ trưởng các cơ quan liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện