ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 782/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 13 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ;

Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11; Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hànhKế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020;

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2016;

Xét đề nghị tại tờ trình số 99/TTr-SNN ngày 12/4/2016 của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chhuy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tnh Nam Định năm 2016, gồm các ông (bà) có tên và giữ chức danh sau đây:

1. Ông: Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban.

2. Ông: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban thường trực.

3. Ông: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó ban.

4. Ông: Bạch Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban.

5. Ông: Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban.

6. Ông: Bùi Sỹ Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp & PTNT, Phó ban.

7. Ông: Nguyn Quang Ngọc, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó ban.

8. Ông: Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên.

9. Ông: Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Ủy viên.

10. Ông: Dương Công Hiếu, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ủy viên.

11. Ông: Trần Kha, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên.

12. Ông: Trần Minh Thắng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên.

13. Ông: Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên.

14. Ông: Lê Nguyên Khính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Ủy viên.

15. Ông: Lê Quốc Chỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên.

16. Ông: Vũ Viết Thiệu, Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên.

17. Ông: Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông, Ủy viên.

18. Ông: Hoàng Đức Trọng, Giám đốc Sở Lao động,Thương binh & XH, Ủy viên.

19. Bà: Bùi Thị Minh Thu, Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên.

20. Ông: Lê Đức Ngân, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, Ủy viên.

21. Ông: Nguyễn Minh Văn, Giám đốc Sở Công thương, Ủy viên.

22. Ông: Nguyễn Quốc Đạt, Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh, Ủy viên.

23. Ông: Trịnh Xuân Lộc, Giám đốc Đài phát thanh & TH tỉnh, Ủy viên.

24. Ông: Dương Văn Hưng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Ủy viên.

25. Ông: ĐHải Điền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Ủy viên.

26. Ông: Nguyễn Doãn Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Ủy viên.

27. Bà: Hoàng Thị Tố Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Ủy viên.

28. Ông: Đinh Quang Trung, Phó Ch huy trưng Bộ Chhuy Quân sự tỉnh, Ủy viên.

29. Ông: Vũ Minh Châu, Chủ tịch Hội Chthập đỏ tỉnh, Ủy viên.

30. Bà: Hoàng Thị Bích Hảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin & TT, Ủy viên.

31. Ông: Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy viên.

32. Bà: Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên.

33. Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy, Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên.

34. Ông Đinh Quang Đăng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nam Định, Ủy viên.

Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn tỉnh, gồm:

1. Ông: Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Ông: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Ông: Bùi Sỹ Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp & PTNT.

4. Ông: Nguyễn Quang Ngọc, Chhuy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

5. Ông: Trần Kha, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

6. Ông: Dương Văn Hưng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh.

- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có con dấu riêng; Văn phòng thường trực Ban Ch huy phòng, chống thiên tai, đặt tại Sở Nông nghiệp & PTNT do Chi cục Thủy lợi kiêm nhiệm. Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, kiêm Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, do Phòng Tham mưu kiêm nhiệm.

- Khi có thiên tai khẩn cấp ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh ta, trụ sở thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đặt tại Văn phòng UBND tỉnh Nam Định.

Điều 2. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật Phòng, chống thiên tai.

2.2. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai. Chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

2.3. Tổ chức chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện các chủ trương của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ an toàn sản xuất, tính mạng, tài sản của Nhà nước và của nhân dân.

2.4. Khi có thiên tai và tai nạn rủi ro xảy ra, được huy động lao động, vật tư, phương tiện, kinh phí để phòng chống và nhanh chóng khắc phục hậu quả; khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân; đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

2.5. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, các ngành trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, nhất là các địa phương, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và đơn vị thi công hoàn thành khối lượng đp đê, làm kè, cống; các công trình liên quan đến phòng chống thiên tai năm 2016, đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng, thời gian theo quy định. Cùng với các cấp chính quyền và các ngành có liên quan của tỉnh, kiểm tra, phát hiện những công trình phòng chống lụt bão xung yếu để kịp thời xử lý, đảm bảo công trình an toàn trong mùa thiên tai năm 2016.

2.6. Kiểm tra việc thi hành Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi các địa phương, các ngành trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo giải tỏa vi phạm.

2.7. Tổ chức đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ; trang bị dụng cụ, phương tiện; tổ chức diễn tập hộ đê, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành; các huyện, thành phố xử lý kịp thời có hiệu quả hư hỏng, sự cố xảy ra đối với công trình phòng chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai và tai nạn rủi ro gây ra.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh được ghi trong kế hoạch năm cho các đơn vị thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. STài chính có trách nhiệm cấp phát kinh phí đầy đ, kịp thời, đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn quản lý nguồn kinh phí phục vụ phòng chống thiên tai. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý nguồn kinh phí phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Ban chỉ đạo TW về PCTT; (để báo cáo)
- Ủy ban Quốc gia TKCN; (để báo cáo)
- Bộ Nông nghiệp & PTNT; (để báo cáo)
- TTTU; TT HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- CPVP UBND tỉnh; (gửi thư điện tử)
- VP BCH PCTT&TKCN tỉnh;
-
Website tỉnh; Website VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP2, VP6,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị