Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNGCỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 784/2001/QĐ-TCBĐ NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀVIỆC MIỄN CƯỚC THƯ
CHUYỂN TIỀN TỪ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM GỬI ĐẾN
CÁC TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;

- Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cướcbưu chính viễn thông;

- Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thôngvà Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quảnlý giá cước bưu chính, viễn thông;

- Xét Công văn số 4691/GCTT ngày 05/09/2001 của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam vềviệc miễn cước Thư chuyển tiền từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam gửi đến các trẻem có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Kinh tế Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn cước Thư chuyển tiền từQuỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam gửi đến các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,trẻ em là nạn nhân chất độc màu da cam ở khắp các vùng miền trong cả nước. Thờihạn miễn cước là một năm (kể từ khi Quyết định này có hiệu lực).

Điều 2. Tổng công ty Bưu chính Viễnthông Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thống nhất quy định cụ thể cácquy trình, thủ tục khi gửi để đảm bảo phục vụ đúng đối tượng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưuđiện; Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.