THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 786/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý gỗ Pơ mu tồn đọng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992,
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 658 NN-PTLN/TT ngày 07 tháng 3 năm 1997) về việc xử lý gỗ Pơ mu tồn đọng theo Quyết định số 821/TTg ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Cho phép giải quyết số gỗ Pơ mu tồn đọng sau khi đã kiểm kê theo Quyết định 821/TTg ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

a. Đối với các loại gỗ nguyên liệu (Gỗ tròn, gỗ xẻ, cành ngọn, bìa bắp, bán thành phẩm) để kiểm kê cụ thể, có biên bản xác định rõ ràng, cho phép tiếp tục chế biến thành các sản phẩm hoàn chỉnh đủ tiêu chuẩn xuất khẩu theo quy định của Chính phủ tại Công văn số 5986/KTN ngày 26 tháng 11 năm 1996 của Văn phòng Chính phủ.

b. Các sản phẩm đã chế biến hoàn chỉnh nhưng không đúng quy định của Chính phủ tại Văn bản 5986/KTN ngày 26 tháng 11 năm 1996 của Văn phòng Chính phủ thì cho xuất các sản phẩm đó theo đúng tên gọi và số lượng như biên bản kiểm kê liên ngành đã xác nhận thực tế đang có.

c. Trường hợp các đơn vị không chế biến thành những sản phẩm hoàn chỉnh thì cho phép nhượng bán cho các doanh nghiệp khác theo hợp đồng kinh tế để chế biến thành các sản phẩm đúng quy định. Việc mua bán, vận chuyển gỗ và sản phẩm gỗ pơ mu tồn đọng phải theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2.Thời gian chế biến và xuất khẩu hết số gỗ pơ mu tồn đọng đã kiểm kê theo Quyết định 821/TTg ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ là 06 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với Bộ Tài chính xác định tỷ lệ phần lớn (có thể cả 100%) tiền thu được từ bán gỗ pơ mu tồn đọng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, trường học, trạm y tế... ở vùng đồng bào dân tộc khó khăn, trước hết ở vùng có khai thác gỗ pơ mu; không dùng tiền này để xây dựng trụ sở...

Điều 4.Các Bộ trưởng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thương mại, Nội vụ; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Chủ tịch UBND các tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ quá trình chế biến, lưu thông, tiêu thụ hết số sản phẩm pơ mu tồn đọng đã kiểm kê theo Quyết định 821/TTg ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ. Không để việc khai thác, buôn lậu gỗ pơ mu tái diễn.

Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt