UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về bổ sung sửa đổi một số vấn đề trong phân cấp quản lý đầu tư tại các Quyết định 4252/2004/QĐ-UB và Quyết định 4303/2004/QĐ-UB của tỉnh Thừa Thiên Huế

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 4252/ 2004/QĐ-UB ngày 15/12/2004 của UBND tỉnh về quy định tạm thời phân công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng; Quyết định số 4303/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 của UBND tỉnh về ban hành quy định về phân cấp quản lý trong lĩnh vực tài chính và giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn liên ngành số 416/LN-TC-KHĐT ngày 24/02/2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Nay bổ sung, sửa đổi Quyết định số 4252/2004/QĐ-UB ngày 15/12/2004 của UBND tỉnh về quy định tạm thời phân công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng; Quyết định số 4303/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 của UBND tỉnh về ban hành quy định về phân cấp quản lý trong lĩnh vực tài chính và giá một số nội dung sau đây:

1/ Tiếp tục thực hiện phương thức quản lý như năm 2004 đối với vốn chương trình 135 và chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, chương trình kiên cố hóa trường học.

2/ Về quản lý vốn chương trình xã bãi ngang:

- Về quản lý đầu tư: Thực hiện phân cấp quản lý vốn chương trình xã bãi ngang như các quy định hiện hành về quản lý vốn chương trình 135.

- Về phương thức cấp phát vốn: Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện.

Điều 2.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi niên độ ngân sách năm 2005 kết thúc. Những quy định tại Quyết định số 4252/2004/QĐ-UB ngày 15/12/2004 và Quyết định số 4303/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 của UBND tỉnh trái với quy định tại Quyết định này tạm thời bãi bỏ trong năm 2005.

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì dự thảo quy định phân cấp về quản lý chương trình mục tiêu quốc gia cho phù hợp với quy định của trung ương và Quyết định số 4252/2004/QĐ-UB ngày 15/12/2004 của UBND tỉnh về quy định tạm thời phân công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng; Quyết định số 4303/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 của UBND tỉnh về ban hành quy định về phân cấp quản lý trong lĩnh vực tài chính và giá để thực hiện từ ngày 01/01/2006.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Lý