BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------------

Số: 787/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM

”THỐNG KÊ CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH 2.0”

-----------------------------

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội ViệtNam;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành chương trình phần mềm “Thống kê chi phí khám chữa bệnh 2.0” để triển khai thực hiện thống nhất trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

Điều 2. Chương trình phần mềm “Thống kê chi phí khám chữa bệnh 2.0” gồm 2 phân hệ:

- Phân hệ 1: Áp dụng cho mô hình mạng Server-Client, cơ sở dữ liệu SQL Server.

- Phân hệ 2: Áp dụng cho mô hình máy đơn hoặc mạng ngang hàng, cơ sở dữ liệu Foxpro.

Các chức năng của chương trình được nêu trong phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TGĐ (để báo cáo);
- Các PTGĐ;
- Lưu: VT, TTTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?