THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 787/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trường Đại học công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 7919/TCCB ngày 13 tháng 9 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép thành lập Trường Đại học Công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng.

Điều 2. Trường Đại học Công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng là cơ sở đào tạo đại học chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của Trường đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hệ thống văn bằng của Trường Đại học Công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia.

Điều 3. Trường Đại học Công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng hoạt động theo pháp luật, theo Quy chế đại học dân lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo Điều lệ riêng của Trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê chuẩn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt