UBND TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 Quyết định số 265/2007QĐ-UBND

ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

 về việc ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện

việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

__________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 692/TTr-STP ngày 16 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Quyết định số 265/2007QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, nội dung như sau:

“Điều 10. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, trách nhiệm của phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Sở Giáo dục và Đào tạo xét hồ sơ đăng ký dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo chương trình cấp phổ thông trung học theo quy định; cấp giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cho các cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố xét duyệt hồ sơ đăng ký dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo chương trình cấp trung học cơ sở, cấp tiểu học theo quy định trước khi trình Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép dạy thêm.

3. Thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm; tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo hiệu lực của quy định về dạy thêm, học thêm; phát hiện nhân tố tích cực; phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

4. Thông báo công khai nơi tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và điện thoại dùng cho việc tiếp nhận ý kiến phản ánh về dạy thêm, học thêm để quản lý.

5. Định kỳ 6 tháng, 1 năm (trước ngày 25 tháng 6 và 25 tháng 12 hằng năm) tổng hợp và báo cáo tình hình dạy thêm, học thêm, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan quản lý giáo dục cấp trên”.

Điều 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố đã cấp giấy phép dạy thêm cho các tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 265/2007QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm lập thủ tục thu hồi giấy phép đã cấp và trình Sở Giáo dục và Đào tạo cấp lại giấy phép dạy thêm theo thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Xuân Hoà