BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀCÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VỀ XUẤT KHẨU VÀNG TRANG SỨC, KỸ NGHỆ VÀCÁC SẢN PHẨM KHÁC BẰNG VÀNG THUỘC CÁC NHÓM 71.13, 71.14, 71.15 TRONG LĨNH VỰCTHUẾ QUAN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấutổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính và Nghịđịnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTC ngày 23/03/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối vớicác mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc cácnhóm 71.13, 71.14, 71.15tại Biểu thuế xuất khẩu;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giámsát hải quan; thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chínhsách Thuế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tụchành chính mới ban hành về xuất khẩu vàngtrang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14,71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu trong lĩnh vực thuế quan thuộc phạm vi chức năngquản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Phụlục kèm theo).

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2015

Điều 3. Vụtrưởng Vụ Chính sách Thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cụctrưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vàcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ CST(PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨCNĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Banhành kèm theo Quyết định số788/QĐ-BTCngày 27 tháng 04 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1. Danh mục thủ tục hành chính mớiban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Nộp Phiếu kết quả thử nghiệm giám định hàm lượng vàng dưới 95%

Thuế quan

Cục Hải quan, Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố

2. Nội dung cụ thể của thủ tụchành chính mới ban hành thuộc phạm vichức năng quản lý của Bộ Tài chính.

- Trình tthực hiện: Theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định vềthủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu(Thông tư số 38/2015/TT-BTC).

- Cách thức thực hiện: Theo quy địnhtại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Hồ sơhải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Ngoài ra, phải có Phiếu kết quả thử nghiệm xácđịnh hàm lượng vàng dưới 95% dotổ chứcthửnghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ có tên quy định tại khoản 2Điều 2 Thông tư số 36/2015/TT-BTC cấp (xuất trình 01 bản chính để đối chiếu,nộp 01 bản sao cho cơ quan hải quan).

- Thời hạn giải quyết: Theo quy địnhtại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩuvàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biu thuế xuất khẩu có hàm lượng vàng dưới 95% kê khai mức thuế xuất khẩu 0%. Không áp dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu theo hình thức gia công xuất khẩuhoặc có đủ điều kiện xác định là đượcsản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu, xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Cục Hải quan, Chi cục Hải quan các tỉnh, thànhphố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Phiếu kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng dưới 95% do Tổchức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ đã được Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng chỉ định gồm: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Trungtâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Viện Ngọc học và Trang sức Doji,Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Trung tâm vàng hoặctổ chức có quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng củaTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính:

+ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015của Bộ Tài chínhquy định về thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lýthuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Thông tư số 36/2015/TT-BTC ngày23/3/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trangsức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15tại Biểu thuế xuất khẩu.